Search form

यूहन्‍ना 8:27

27खोकी ती ताम्‍ङे ति पपा कोन्‍छ्‍योककी कोर्ला सुङ्‍गुप यिन सिनी तिवी हाक्‍माको।