Search form

यूहन्‍ना 8:44

44ख्‍यिराङ ति ख्‍यिरा पपा शैतानकी गिपा यिन। ख्‍यिरा पपी काङ सिक्‍यावे, ख्‍यिराङ साङ तुक राङ कितुप नो किवी। ती शैतान ति थल्‍मा नेज्‍युनी शेन्‍बा यिन। तीकी नाम्‍साङ टेङ्‍बुला ङ्‍याम मिकिवी, च्‍यिलासिसिन तीकी सेमला काङ साङ टेङ्‍बु मे। तीकी जिनोक जोप पेला खोरो किताङ नालुला राङ जिनोक जेवी, च्‍यिलासिसिन ती ति जिनोक्‍पा यिन, तमा तेरी जिनोककी पपा यिन।