Search form

यूहन्‍ना 9:32

32क्‍येप पे नेज्‍युन मिक मोथोङ्‍गुप मीला मिक थोङ थुपुप जोवु ताम्‍ङे याङ जम्‍बुलिङ ज्‍येङ्‍गुप पे नेज्‍यु तन्‍दा सेक सी साङ नाम्‍साङ माथो वे।