Search form

यूहन्‍ना 9:41

41तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दोजो ख्‍यिराङ मिक मोथोङ्‍गुप यिन्‍सिन ख्‍यिराङला दिक्‍पाकी क्‍येन मोफोकुप्‍जा। यिने ख्‍यिराङ मिक थोङ्‍गिवी सिनी सिक्‍यासुङ, तुक क्‍यानी ख्‍यिरा क्‍यावु दिक्‍पाकी क्‍येन ति तुक राङ लुनी वे।”