Search form

यूहन्‍ना int

दी थेपकी कोर्ला

दी थेप ति यूहन्‍नाकी टिवु कोन्‍छ्‍योककी लेन ल्‍यामु यिन। दी लेन ल्‍यामुला येशू नाम्‍साङ मिशिवु मिजी तेरुप सुङ यिन, खो मी जुजमला फेप्‍नी दाक्पी पर्ला ज्‍युसुङ, तमा खो दिक्‍पा ने थर्वा नङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी थाक्‍छ्‍येतुप सेवु यिन सिनी टि वे। दी लेन ल्‍यामु रोकुपतिवी येशूला तुकै राङ तेपा किशी, ती तेपा नेसुर तिवाला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोप्‍शी सिनी दी लेन ल्‍यामु टिवु यिन (२०:३१)।

कोन्‍छ्‍योककी सुङ ताङ येशू ति च्‍यिक्‍पा राङ यिन। दी लेन ल्‍यामुकी लोप्‍च्‍येन थल्‍माला खोकी क्‍या नङ्‍गुप हलेवु लाकातिवी कोर्ला सिवी। ती ताम्‍ङेकी येशू कोन्‍छ्‍योककी सेवु राङ यिन, तमा थाक्‍छ्‍येतुप दिक्‍पा ने थर्वा नङ्‍गुप यिन सिरुप ति ठछ्‍येली हाक्‍कोकिवी। खोकी क्‍या नङ्‍गुप हलेवु लाकातिवा खोकी नङ्‍गुप टोङ्‍गुतिवा नेसुर हाक्‍कोकिवी। लोप्‍च्‍येन तङ्‍बुला ल्‍हासिन चुक क्‍यानी ललाइ मीतिवा येशूला तेपा क्‍यानी खोकी लोमा च्‍युङ्‍सुङ, तमा यम्‍बातिवी खोकी तेन्‍दोकला लानी खोला तेपा माक्‍या सिरुप कोर्ला सिक्‍या वे। लोप्‍च्‍येन च्‍युक्‍सुम नेज्‍युनी च्‍युप्‍दिन सेक येशूकी खोरुङला डतिवी जिम्‍बुप नुपला लोमातिवी मुला डिक्‍जोम क्‍या नङ्‍गुप ताङ ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी टुङ्‍गुप सिनाङ गोमाला खोकी लोमातिवाला ङाडेङ तेरुप सुङ नङ्‍गुप कोर्ला टि वे। तमा तिङ्‍मी लोप्‍च्‍येनतिवाला ति येशूला डतिवी जिम्‍बुप ताङ खोला खोक्‍पा ल्‍हावु ताङ खो ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी टुङ्‍सिमा येलुङ टुङ्‍गुप ने ङोसु लावु ज्‍युक्‍ला खो खोरे लोमातिवी चाला छ्‍यरुप कोर्ला सिक्‍या वे।

नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोपुप कटिन ति येशू ख्रीष्‍ट नेसुर गिवी। ती कटिन ति येशूला लाम टेङ्‍बु ताङ मिजी नङ्‍गुप यिन सिनी तेपा कितुपतिवाला थोप्‍किवी। दी लेन ल्‍यामुला ताम्‍ङे हलेवु ति कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी कोर्ला हाक्‍को ज्‍यितुपला छ्‍यु, शुब्‍ज्‍याङ, वोसिर, गोठाला ताङ लुक, गुन्‍डुम दोङ्‍बु ताङ तीकी डेलुकी पे नेसुर ताम्‍ङे ङ्‍याम्छ्‍युङला डिकुप पेतिवा सिक्‍या वे।

मुला राङ वोतुप लोप्‍च्‍येनतिवा

थल्‍माकी कोर्ला १:१-१८

बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍ना ताङ येशूकी लोमा १:१९-५१

येशूकी कनी साङ सुङ ख्‍याप्‍टाक क्‍या नङ्‍गुप २:१–१२:५०

येशूकी यरूशलेम गारी गुरीला ख्‍योवु तिङ्‍मी ङ्‍यिमातिवा १३:१–१९:४२

येशू टुङ्‍गुप ने ङोसु लावु ताङ लोमातिवी चाला छ्‍यरुप २०:१-३१

खो येलुङ गालीलला छ्‍यरुप २१:१-२५