Search form

लूका 1:66

66ती ताम्‍ङे थोवुतिवा तेरीकी खोप्‍रे सेमला “काङ दी आङा याङ ज्‍युक्‍ला चुका पारी गिताङ?” सिनी नो क्‍यासुङ। च्‍यिलासिसिन चोवो कोन्‍छ्‍योककी ओङ ति ती आङी मुला वुतुङ के ज्‍युनोक।