Search form

लूका 1:78

78च्‍यिलासिसिन दाक्‍पी कोन्‍छ्‍योक ति च्‍यम्‍बा ताङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप यिन।

खोकी देवाच्‍येन नेमा ङ्‍यिराङला ङ्‍यिमा शर च्‍यिनी