Search form

लूका 12

फरिसीतिवी खोनक्‍पु नेसुर च्‍याङ्‍से देतुप कोर्ला

(मत्ती १०:२६-२७)

1तोजो पेला मी तोङ्‍डा बङी जोम्‍बुप तप्‍की मीतिवा च्‍यिककी च्‍यिकला लेपुप छाल्‍सुङ। तमा येशूकी गोमाला खोरो लोमातिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ फरिसीतिवी खमीर नेसुर च्‍याङ्‍से देता, ती खमीर ति तिवी खोनक्‍पु यिन। 2उम ज्‍यकुप ति ज्‍युक्‍ला मोथोङ्‍गुप ति काङ साङ मे, तमा बानी ज्‍यकुप ति ज्‍युक्‍ला हाक्‍मोकोवु ति काङ साङ मे। 3तुक क्‍यानी काङ ख्‍यिरा नक्‍तोमीला सिक्‍यावे, ती ति ठछ्‍येलीला थोकिवी। तमा काङ ख्‍यिरा खाङ्‍बी जेकी नाङ्‍ला सताम नाङ्‍ला सिक्यावे, ती ति खाङ्‍बी थोक नेमा ख्‍याप्‍टाक किवी।”

सु ताङ मुला ज्‍यिवा कि गोकिवी सिरुप कोर्ला

(मत्ती १०:२८-३३; १२:३२)

4येलुङ येशूकी सुङ्‍सुङ, “ओ ङे दाल्‍जातिवा, ङ ख्‍यिराङला सिरिन, जु ति सेसिमा ज्‍युक्‍ला यम्‍बा काङ साङ कि मुथुपुप तीला ज्‍यिवा माकी। 5यिने ख्‍यिराङ सी मुला ज्‍यिवा कि गोकिवी सिरुप ति ङ ख्‍यिराङला हाक्‍को ज्‍यितिन, जुला सेसिमा ज्‍युक्‍ला ङ्‍येलाला क्‍युरुप ओङ वोतुप तीला ज्‍यिवा की। यिन, ङ ख्‍यिराङला सिरिन, खोला ज्‍यिवा की। 6काङ डेवा ङ्‍यीला बन्‍गिरी ङ चोके मिटिन्‍वी रो? यिने तिवी पर्ला गोर्ता च्‍यिकला साङ कोन्‍छ्‍योककी मेज्‍येवी। 7मङ ख्‍यिरा ति याङ गोकी र्‍हे ङ्‍येङ्‍मा यी साङ कोन्छ्‍योककी ङोनी ज्‍याङ वे, तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ ज्‍यिवा माकी। ख्‍यिराङ याङ ती बङी वोतुप बन्‍गिरीतिवा सिनाङ मङ खक्‍छ्‍येवु वे।”

8“ङ ख्‍यिराङला सिरिन, चुका मीकी मीतिवी मिङ्‍गाला ङला तेपा किवी सिवे, ङ मी पुज्‍युङकी साङ कोन्‍छ्‍योककी लेन क्‍योलुप थुतिवी मिङ्‍गाला तीला ङे मी यिन सिनी सिरिन। 9यिने चुका मी तीकी मीतिवी मिङ्‍गाला ङला तेपा मिकिवी सिवे, ङ साङ कोन्‍छ्‍योककी लेन क्‍योलुपतिवी मिङ्‍गाला तीला ङे मी मिन सिनी सिरिन। 10चुका मी तीकी ङ मी पुज्‍युङकी तेन्‍दोकला लानी ताम्‍ङे मेलोक्‍पा लप्‍किवे, तीला माफ ङ्‍येकिवी। यिने चुका मी तीकी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी तेन्‍दोकला मारे तोङ्‍गिवे, तीला ति माफ मेङ्‍येवी। 11चो पेला मीतिवी ख्‍यिराङला यहूदी छ्‍योखाङ ताङ ग्‍येला कितुपतिवा ताङ ओङ्‍ज्‍येन कितुपतिवी दोङ्‍ला क्‍योल्‍गिवे, ती पेला ख्‍यिरा चुक सि गोकिवी, याङ्‍ना काङ सि गोकिवी सिनी पप माकी। 12च्‍यिलासिसिन ती पेला ख्‍यिरा काङ सि गोकिवी सिनी कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी राङ ख्‍यिराङला लोप्‍किवी।”

मी छ्‍युक्‍पु अम्‍बारङ्‍शिङकी पे

13तमा मी माङ्‍छ्‍योककी पर नेमा मिरा च्‍यिककी येशूला सिक्‍यासुङ, “ओ गेकेन, ङे च्‍युच्‍युला ङ ताङ मुला अंश ग्‍यम नङ सिनी सुङ्‍डे किनी।” 14येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ओए, सी ङला पेनी ख्‍यिराङ ङ्‍यिवु पर्ला ठिम कितुप याङ्‍ना अंश ग्‍यम तेरुप मी जोसुङ?” 15तमा खोकी ते वोतुप मी तेरीला सुङ्‍सुङ, “च्‍याङ्‍से देता, ख्‍यिराङ तेरी परकी देर्पा नेमा कुतुक दे। खोरो टोङ्‍बा छासे बङी वोसिनाङ मीकी मिजी ति ती टोङ्‍बी मुला मुलुवी।”

16तमा येशूकी तिवाला दी पे यी शेन नाङ्‍सुङ, “मी छ्‍युक्‍पु यीकी शिङ खला सप्‍ले बङी ल्‍येनोक। 17तमा तीकी दुका नासाम यी ताङ्‍नोक, ‘ङे सप्‍ले ज्‍योकुप दासाङ मे, ङ काङ कितुप?’ 18तीकी सिक्‍यासुङ, ‘त याङ ङ दुक कितिन, ङरा पङाङ शिक्‍नी मङ ग्‍येर्पु जोयी। तमा ती तेरी ङे सप्‍ले ताङ समा च्‍यालकतिवा ती नाङ्‍ला ज्‍योकिन।’ 19ती ज्‍युक्‍ला ङ ङराङला सिरिन, ‘त ख्‍योरो मुला लो अलायी सेक लङ्‍गुप टोङ्‍बा बङी शम्‍नी ज्‍याङ वे, ख्‍युरुङ किर्मु क्‍या देनी सोनी थुनी गा क्‍यानी दे।’ 20यिने कोन्‍छ्‍योककी तीला सुङ्‍सुङ, ‘ओ अम्‍बारङ्‍शिङ, हारिङ नुपला राङ ख्‍युरुङ शिवी। तमा ख्‍योरो थोक्‍ला शम्‍नी ज्‍यकुप टोङ्‍बा ति सी ति डिवी?’ 21रङगी थोक्‍ला तिराङ टोङ्‍बा शम्‍नी कोन्‍छ्‍योककी थोङ्‍दाङला छ्‍युक्‍पु मेतुपतिवा ति दुकै राङ डितो।”

पप माकी

(मत्ती ६:२५-३४)

22येलुङ येशूकी खोरो लोमातिवाला सुङ्‍सुङ, “तुक क्‍यानी ङ ख्‍यिराङला सिरिन, खोरो मिजीकी थोक्‍ला काङ साप, तमा खोरो जुकी थोक्‍ला काङ कोन्‍दुप सिनी पप माकी। 23च्‍यिलासिसिन मिजी ति साप समा सिनाङ मङ खक्‍छ्‍येवु वे, तमा जु ति मज्‍या सिनाङ मङ खक्‍छ्‍येवु वे। 24कलकतिवाला ल्‍हानी नासाम तोङ। तिवी सेन साङ मेदेपी, सप्‍ले साङ मङकिवी, तमा तिवी मुला पङाङ याङ्‍ना बकर साङ मे। यिन्‍सिनाङ कोन्‍छ्‍योककी राङ तिवाला समा नङ्‍गिवी। ख्‍यिराङ याङ च्‍यच्‍युमतिवा सिनाङ मङ खक्‍छ्‍येवु मे रो? 25काङ ख्‍यिरा पर्ला चुका मी तीकी पप क्‍यानी खोरो मिजीकी छे ति चेयी साङ रिङ्‍बु जो थुप्‍किवी? 26दी दोके लाका टिक्‍पे यी साङ कि मुथुपी सिसिन ख्‍यिराङ च्‍यिला यम्‍बा ताम्‍ङेकी थोक्‍ला पप किवी? 27पाके मेन्‍दोकतिवा चुक क्‍यानी ग्‍याकिवी नासाम तोङ। तिवा हुर्ताक साङ मिकिवी, क्‍येलुप साङ मेक्‍येल्‍वी। यिने ङ ख्‍यिराङला सिरिन, छासे मज्‍या ल्‍यामु कोन्‍नी छ्‍यावु ग्‍येल्‍वु सोलोमन साङ दी मेन्‍दोकतिवी पर्ला च्‍यिक दोके चोयी साङ छ्‍यानी मे। 28हारिङ वोसिनाङ सला मेला र्‍हेन क्‍युरुप सकी चला साङ कोन्‍छ्‍योककी दुक क्‍यानी कोन्‍नी नङ्‍गिवी सिसिन, ओ तेपा अला मेतुप टेङ, ख्‍यिराङला याङ मङ छासे क्‍यानी कोन मनङ्‍गिवी रो? 29तुक क्‍यानी ख्‍यिरा सेमला काङ साप, काङ थुङ्‍गुप सिनी नासाम ताङ्‍नी पप माकी। 30कोन्‍छ्‍योकला ङो माशेवु मिरिक यम्‍बातिवी के दिवा तेरी छोल्‍गिवी। दिवा ख्‍यिराङला गोकिवी सिनी ख्‍यिरा पपा कोन्‍छ्‍योकला राङ छ्‍या वे। 31बोरु ख्‍यिराङ खोकी ग्‍येल्‍खाप छोल, तमा खोकी दिवा साङ ख्‍यिराङला ग्‍यप्‍नी नङ्‍गितो।”

देवाच्‍येनला शम ज्‍यकुप टोङ्‍बा

(मत्ती ६:१९-२१)

32“ओ छो टिक्‍पे, ज्‍यिवा माकी, च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा पपा कोन्‍छ्‍योककी ख्‍यिराङला खोकी ग्‍येल्‍खाप नङ्‍गुपला गा किनोक। 33ख्‍यिरा टोङ्‍बातिवा चोनी कतुकारला ख्‍येलुपतिवाला बिन। तमा ख्‍यिरा थोक्‍ला मरलुप छयीतिवा जो, तमा नाम्‍साङ मिसिन्‍दुप टोङ्‍बा ति देवाच्‍येनला शम्‍नी ज्‍योक। ते कुर्मेन साङ मोफोकिवी, बु साङ मग्‍यकिवी। 34च्‍यिलासिसिन ख्‍यिरा टोङ्‍बा कनी नोके, ख्‍यिरा सेम साङ ते राङ गिवी।”

च्‍याङ्‍से देतुप

35“ख्‍यिराङ शब्‍ज्‍यी कितुपला टडिक क्‍यानी नरी दाक दाक्‍पी दिप्‍ली च्‍येनी ज्‍योक, 36तमा खोरो ज्‍यिन्‍दाक जेन्‍दीकी डेन नेमा लोक्‍नी वानी गोला डक डक ग्‍यप्‍सिन शार्क्येक गो बेतुपला गुनी देतुप लावातिवा दोके वुङ गोकिवी। 37खोरो ज्‍यिन्‍दाक खाङ्‍बा वुङ्‍गुप पेला लावातिवा लानी देतुप ठेसिन ती लावातिवाला ल्‍यामु यिनो। ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बु सिरिन, ती ज्‍यिन्‍दाक तीकी केल्‍दाङ दम्‍नी खोरो लावातिवाला च्‍योक्‍चीला दे ज्‍यिकिवी, तमा तिवी चाला वानी तिवाला समा देनी शब्‍ज्‍यी किवी। 38ज्‍यिन्‍दाक नुप फेकाला याङ्‍ना ती सिनाङ फिमु वोसिनाङ लावातिवा लानी टडिक क्‍यानी राङ देतुप ठेसिन ती लावातिवाला ल्‍यामु यिनो। 39यिने ख्‍यिराङ दी हाक्‍कोवा की, खाङ्‍बी ज्‍यिन्‍दाककी कुर्मेन चो पेला गिवी सिनी छ्‍या वोतुप यिन्‍सिन तीकी खोरो खाङ्‍बाला कुर्मेन शुक मिज्‍यिवुजा। 40तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ साङ टडिक क्‍यानी देता, च्‍यिलासिसिन ङ मी पुज्‍युङ ख्‍यिरा नासाम मातङ्‍गुप तुजेला वुङ्‍गितो।”

खोङ्‍तेर्मु वोतुप ताङ खोङ्‍तेर्मु मेतुप लावाकी पे

(मत्ती २४:४५-५१)

41तमा पत्रुसकी येशूला सिक्‍यासुङ, “ओ चोवो, काङ दी पे ति ङ्‍यिरा थोक्‍ला तिराङ सुङ्‍गुप यिनाङ की, मी तेरीकी थोक्‍ला सुङ्‍गुप यिन?” 42तमा चोवोकी सुङ्‍सुङ, “चुका मी ति खोङ्‍तेर्मु ताङ रिक्‍पा वोतुप खाङ्‍बी लाका चेक लावु मी वोज्‍यिवी? ज्‍यिन्‍दाककी तीला खोरो यम्‍बा लावातिवाला टेके तुजेला समा तेरुपला चेक तेकिवी। 43ज्‍यिन्‍दाक लोक्‍नी वुङ्‍गुप पेला ती लावा ति तुकै कियी वोतुप राङ ठेसिन ती लावाला ल्‍यामु गिवी। 44ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, ज्‍यिन्‍दाक तीकी खोरो तेरी टोङ्‍बा ति ती लावाला चेक तेकिवी। 45यिने ती लावा तीकी सेमला ‘ङे ज्‍यिन्‍दाक याङ फिमु गिते।’ सिनी नासाम ताङ्‍नी लावातिवा ताङ लावामतिवाला दुनी खोरुङ ति साप ताङ थुङ्‍गुप ताङ जिनी देसुङ सिसिन 46तीकी ज्‍यिन्‍दाक ति तीकी नो माक्‍यावु छेर्मु ताङ हाक्‍माकोवु तुजेला लोक्‍नी वुङ्‍गिवी, तमा तीला कशेन छ्‍येर्पा बिन्‍नी खोङ्‍तेर्मु मेतुप लावातिवा ताङ मुला क्‍युर कितो। 47खोरो ज्‍यिन्‍दाककी नोवा हाक्‍कोनी साङ टडिक मिकिवु याङ्‍ना ज्‍यिन्‍दाककी नोवु दोके मिकिवु लावाला बङी दुङ्‍गिवी। 48यिने ज्‍यिन्‍दाककी नोवा हाक्‍माकोनी दुङ्‍गुप लाका क्‍यावु लावा तीला चेयी राङ दुङ्‍गिवी। तुक क्यानी सुला मङ बिन वे, ती नेमा मङ लङ्‍गिवी। सुला मङ चेक तेवे, ती नेमा मङ ल्‍हक्‍पा लङ्‍गिवी।”

लोदिमु मिन, ख्‍ये पेतुपकी थोक्‍ला

(मत्ती १०:३४-३६)

49“ङ जम्‍बुलिङला मे ग्‍यकुपला वावु यिन। ती मे ति गोमाला के शोरुप यिन्‍सिन छासे ल्‍यामु वुङ्‍गुप्‍जा। 50यिने ङे लङ गोवु छेटाङकी बप्‍तिस्‍मा यी वे। ती बप्‍तिस्‍मा लङ्‍गुप लाका मासिन्‍दा सेक्‍ला ङला छासे सेम्‍दुक ला वे। 51काङ ख्‍यिराङ ङ जम्‍बुलिङला लोदिमु तेरुपला वावु यिन सिनी नोकिवी? मिन, ङ ख्‍यिराङला सिरिन, बोरु ङ ख्‍यिराङला ख्‍ये बेतुपला वावु यिन। 52तफेन्‍ला खाङ्‍बा च्‍यिकला मी मिरा ङ वोसिन मिरा सुमकी तेन्‍दोकला मिरा ङ्‍यी, तमा मिरा ङ्‍यीकी तेन्‍दोकला मिरा सुम लानी च्‍यिककी च्‍यिकला ख्‍ये पेकिवी। 53पपी तेन्‍दोकला पुज्‍युङ, पुज्‍युङकी तेन्‍दोकला पपा, तमा आमी तेन्‍दोकला पुम, पुमी तेन्‍दोकला आमा, तमा यिवी तेन्‍दोकला नमा, नमी तेन्‍दोकला यिवी लानी तिवी पर्ला ख्‍ये पेकितो।”

तुजे बेतुप कोर्ला

(मत्ती १६:२-३; ५:२५-२६)

54तमा येशूकी मी माङ्‍छ्‍योकला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिरा नुपकी थाकाला मुक्‍पा वुङ्‍गुप थोङ्‍सिन छ्‍यर्वा ग्‍यकिवी सिनी सिवी, तमा तुकै राङ डिवी। 55तमा ल्‍होकी थाका ने लुङ ग्‍यप्‍सिन छजुप ल्‍हकिवी सिनी ख्‍यिरा सिवी, तमा तुकै राङ डिवी। 56ओ खोनक्‍पुतिवा, ख्‍यिरा स ताङ नाम ल्‍हानी नाम चुकै डिवी सिरुप ति बेतुप शेकिवी, यिने तसाम पेलाकी तुजे ति च्‍यिला बेतुप मेशेवी?”

ख्‍युरुङला शुवा ग्‍यकुप मी ताङ मुला थिन

57“ख्‍यिराङ च्‍यिला चुका ति टेङ्‍बु यिन सिनी ख्‍यिरा राङ तेन्‍तेन कि मुथुपी? 58ख्‍युरुङला शुवा ग्‍यकुप मी ताङ मुला ठिम कितुप मी ते डोप पेला लामला राङ ती ताङ मुला थिन्‍दुप छोल। मिसियाङ तीकी ख्‍युरुङला ठिम कितुप मीकी दोङ्‍ला टिनी डिवी, तमा ती ठिम कितुप तीकी ख्‍युरुङला चोन्‍खाङकी मी छ्‍येला चेक तेनी तीकी ख्‍युरुङला चोन्‍खाङला उप्‍किवी। 59ङ ख्‍युरुङला सिरिन, ख्‍योरो डेवा रे रे माछ्‍योला सेक्‍ला ख्‍युरुङ तेसुर थेन मुथुप्‍तो।”