Search form

लूका 13:14

14येशूकी ङासोप ङ्‍यिमाला टेक च्‍यितुप तप्‍की ती यहूदी छ्‍योखाङकी मी छ्‍ये तीला ङ्‍यिर्मु लानी मीतिवाला सिक्‍यासुङ, “लाका कितुप ति ङ्‍यिमा टुक वे, तुक क्‍यानी ती ङ्‍यिमा टुककी नाङ्‍ला वानी दाक दाक्‍पुला टेक च्‍यी, यिने ङासोप ङ्‍यिमाला तुक माकी।”