Search form

लूका 15:12

12ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक पुज्‍युङ छ्‍युङा तीकी खोरो पपाला ‘पालो, ङला थोप गोवु अंश ति गो नाङ्‍नी।’ सिनी सिक्‍यासुङ। तमा पपा तीकी खोरो टोङ्‍बा ति पुज्‍युङ ङ्‍यिवुला गोनी बिन्‍सुङ।