Search form

लूका 16:16

16“मोशाकी ठिम ताङ कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी येन्‍देनला तेन्‍दुप ति बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍ना वुङ्‍गुप सेक तिराङ यिन। ती ज्‍युक्‍ला ति कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी लेन ल्‍यामु ति ख्‍याप्‍टाक कियी नोक, तमा तेरी मीतिवा ती नाङ्‍ला उर्च्युम ग्‍यप्‍नी शुकिनोक।