Search form

लूका 16:18

18सी खोरो पेर्मी क्‍युर ज्‍याक्‍नी यम्‍बा पुम्‍पेजा ताङ मुला जेन्‍दी किवे, ती मी तीकी शम्‍डेन कितुप यिन। तमा सी मी यम्‍बाकी क्‍युर्नी ज्‍यकुप पुम्‍पेजाला जेन्‍दी किवे, ती मी तीकी साङ शम्‍डेन कितुप राङ यिन।”