Search form

लूका 18

पेर्मी युक्‍सिम ताङ ठिम कितुप मीकी पे

1ती ज्‍युक्‍ला येशूकी खोरो लोमातिवाला नरी मोपोर कि गोकिवी, तमा यी छ्‍येता कितुप मेङ्‍गिवी सिरुप कोर्ला खोकी दुका पे यी सुङ्‍सुङ, 2“ग्‍येसा यीला कोन्‍छ्‍योकला साङ ज्‍यिवा मिकिवु ताङ मीला साङ ङ्‍याम मिकिवु ठिम कितुप मी यी नोक। 3ती ग्‍येसाला पेर्मी युक्‍सिम यी नोक। ती ति ठिम कितुप मी ते नरीकी नरी वानी, ‘ङे तेन्‍दोकला लावु ड नेसुर ङला ठिम क्‍या नाङ।’ सिनी डिनोक। 4ङ्‍यिमा अलायी सेक याङ ती ठिम कितुप तीकी पेर्मी युक्‍सिमकी ताम्‍ङे माङ्‍येन। यिने ज्‍युक्‍ला तीकी खोरो सेमला ‘ङ कोन्‍छ्‍योकला साङ ज्‍यिवा मिकी, मीला साङ ङ्‍याम मिकी, 5यिन्‍सिनाङ दी पेर्मी युक्‍सिम तीकी नरी ङला छेरा लोङ्‍गुप तप्‍की ङ दीला ठिम क्‍यानी तेरिन, मिसियाङ दी ति नरी वानी ङे शा ताङ ठक तेरी सेवी।’ सिनी सिक्‍यासुङ।” 6लोङ चोवोकी सुङ्‍सुङ, “ती ठिम कितुप मी मेटेङ्‍बु तीकी काङ सिनोक, ङ्‍येना। 7काङ कोन्‍छ्‍योकला ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या गोङ्‍बा शोप खोरे पेतुपतिवी थोक्‍ला खोकी ठिम फिमु क्‍या नङ्‍गिवी रो? 8ङ ख्‍यिराङला सिरिन, खोकी टिम्‍बु राङ तिवाला ठिम टेङ्‍बु ङ्‍ये ज्‍यिकिवी। यिने ङ मी पुज्‍युङ वुङ्‍गुप पेला जम्‍बुलिङला तेपा ठेकिवी रो?”

फरिसी ताङ से दुतुप मीकी पे

9खुरुङला राङ टेङ्‍बु यिन सिनी तेन्‍तेन क्‍यानी मी यम्‍बा तेरीला ङ्‍यप्‍च्‍ये कितुपतिवाला येशूकी दी पे ति शेन नाङ्‍सुङ, 10“मी मिरा ङ्‍यी मोपोर कितुपला यहूदी ल्‍हङाङला गाल्‍नोक। मिरा च्‍यिक ति फरिसी यिनोक, तमा यम्‍बा ति से दुतुप मी यिनोक। 11तमा फरिसी ति खोक लानी सेमला दुक सिनी मोपोर क्‍यासुङ, ‘कोन्‍छ्‍योक, ङ थुचिछे बुलिन। ङ याङ मी यम्‍बी ति ठोकुप ताङ जिनोक जोप ताङ शम्‍डेन कितुप मी दोके मे, दी से दुतुप दोके साङ मे। 12ङ ङ्‍यिमा दिनकी नाङ्‍ला थेङ्‍मा ङ्‍यी ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ्‍यिन, तमा ङला थोपुप तेरी च्‍यालकतिवी नाङ ने दशांश ति कोन्‍छ्‍योकला बुलिन।’ 13यिने से दुतुप ति थाक्‍रिङ्‍बुला लानी देवाच्‍येन ने मिक साङ माल्‍हावा क्‍यानी छेकोक दुङ्‍यिन सिरा दुक सिक्‍यासुङ, ‘ओ कोन्‍छ्‍योक, ङ दिक्‍छेनला च्‍यम्‍बा नङ्‍डे की।’ 14ङ ख्‍यिराङला सिरिन, कोन्‍छ्‍योककी ती मी तीला मी यम्‍बा सिनाङ टेङ्‍बु वे सिनी खोरे सेमला लासुङ, तमा ती ति खोरो खाङ्‍बा गाल। च्‍यिलासिसिन सी खुरुङला येर देकिवे, ती ति मो बेप्‍किवी। तमा सी खुरुङला मो बेप्‍किवे, ती ति येर देकिवी।”

येशूकी आङा टिक्‍पेतिवाला मोलाम नङ्‍गुप

(मत्ती १९:१३-१५; मर्कूस १०:१३-१६)

15मीतिवी आङा टिक्‍पेतिवाला साङ येशूकी चाला टि वानी खोकी तिवाला रेक्‍शी सिनी नो क्‍यानोक। ती थोङ्‍सिमा लोमातिवी तिवाला वोरु तेन्‍सुङ। 16यिने येशूकी ती आङातिवाला खोरो चिप्‍ला कताङ्‍नी सुङ्‍सुङ, “आङा टिक्‍पेतिवाला ङे चाला वुङ च्‍यी, तिवाला माग्‍येक। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप ति दिवी ति यिन। 17ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, चुका मी तीकी दी आङा टिक्‍पेतिवी दोके कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप खोरो सेमला मिलिङ वे, ती ति ती नाङ्‍ला शुक मुथुपी।”

यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍युक्‍पु

(मत्ती १९:१६-३०; मर्कूस १०:१७-३१)

18ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍ये यीकी येशूला दुक सिनी टिसुङ, “ओ गेकेन टेङ्‍बु, नाम्‍साङ मिशिवु मिजी ङ्‍येतुपला ङे काङ कि गोकिवी?” 19तमा येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङ च्‍यिला ङला टेङ्‍बु सिवी? कोन्‍छ्‍योक मिसिन यम्‍बा सु साङ टेङ्‍बु मे। 20ख्‍युरुङला कोन्‍छ्‍योककी नङ्‍गुप दी कतिवा याङ छ्‍या वोज्‍यिवी, ‘शम्‍डेन माकी, मी मासे, कुन माकी, पङ्‍बु जिनोक माजो, रङगी पपाआमाला ताङ्‍देन की।’” 21तमा तीकी सिक्‍यासुङ, “ती तेरी कतिवा याङ ङ टिक्‍पे वोतुप पेला नेज्‍युन तेरी तेन वे।” 22ती थोसिमा येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङला तरोङ साङ ताम्‍ङे च्‍यिक ङ्‍युङ्‍मु वे। ख्‍योरो मुला वोतुप टोङ्‍बातिवा तेरी चोनी पेराङ्‍बुतिवाला गोनी बिन। तुक क्‍यासिन ख्‍युरुङला देवाच्‍येनला टोङ्‍बा थोप्‍किवी। तमा वानी ङे तिङ्‍ला तिङ्‍योक।”

23ती ताम्‍ङे थोसिमा ती मी ति छासे सेम्‍दुक क्‍यासुङ, च्‍यिलासिसिन ती ति छासे मी छ्‍युक्‍पु यिनोक। 24तीकी सेम्‍दुक क्‍यावु थोङ्‍सिमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “मी छ्‍युक्‍पुला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापला शुकुप छासे कले वे, 25वुतुङ के मी छ्‍युक्‍पुला कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापला शुकुप सिनाङ सेम्‍ज्‍येन वोङ्‍मुला खपकी मिरु नाङ नेवा शुकुप ति जोल्‍हमु गिवी।” 26तमा ती सुङ ङ्‍येन्‍नी देतुप मीतिवी खोला टिसुङ, “तमा सु ति थर थुप्‍किवी ताङ?” 27येशूकी सुङ्‍सुङ, “मीकी कि मुथुपुप लाका ति कोन्‍छ्‍योककी कि थुप्‍किवी।”

28तमा पत्रुसकी सिक्‍यासुङ, “ल्‍हो ताङ, ङ्‍यिरा याङ रङगी तेरी क्‍युर ज्‍याक्‍नी गेकेनकी तिङ्‍ला तिङ्‍यायिन।” 29तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी थोक्‍ला सी खोरो खाङ्‍बा, पेर्मी, अच्‍युनुप, पपाआमा ताङ पुज्‍युङपुम क्‍युर्नी ज्‍योकिवे, 30तीला दी कल्‍वाला दोम्‍बा बङी मङ थोप्‍किवी, तमा त वुङ्‍गुप कल्‍वाला नाम्‍साङ मिशिवु मिजी थोप्‍किवी।”

येशूकी येलुङ खोरुङ टुङ्‍गुप कोर्ला सुङ्‍गुप

(मत्ती २०:१७-१९; मर्कूस १०:३२-३४)

31तमा येशूकी लोमा च्‍यिङ्‍ङीतिवाला कुतुक टि गल्‍नी सुङ्‍सुङ, “ल्‍होसा, दाक्‍पु यरूशलेम नेवा डोयी वे। मी पुज्‍युङकी कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवी टिवु तेरी ताम्‍ङे ति छेकितो। 32ती ति यहूदी मिन्‍दुप मिरिक यम्‍बातिवी लकला ख्‍येल्‍गितो। तमा तिवी तीला मारे ताङ्‍नी ङोशी मारेला तोङ्‍यिन सिरा छ्‍यिन्‍दुर ग्‍यकितो। 33तिवी तीला कोङ किन्‍नी सेकितो। यिने ङ्‍यिमा सुमकी ज्‍युक्‍ला ती ति येलुङ सेन्‍बु लङ्‍गितो।” 34यिने लोमातिवी ती ताम्‍ङे ति च्‍यिक साङ हाक्‍माको। च्‍यिलासिसिन ती ताम्‍ङेकी तेन्‍दोक ति छ्‍याकला राङ ज्‍याक्‍नोक, तुक क्‍यानी खोकी काङ सुङ्‍गुप यिन सिनी तिवी हाक राङ माको।

लाङ्‍साप मिक मोथोङ्‍गुप मीकी मिक थोङ्‍गुप

(मत्ती २०:२९-३४; मर्कूस १०:४६-५२)

35ती ज्‍युक्‍ला येशू यरीहो चाला लेपुप पेला ते मी मिक शर्वा यी लामकी गारीला देनी लोङ्‍यिन नोक। 36मी माङ्‍छ्‍योक ती लाम नेवा डोयी कितुप थोनी तीकी “दे काङ च्‍युङ्‍गुप यिन?” सिनी टिसुङ। 37तमा मीतिवी तीला “नासरतकी येशू देसुर फेपिन वे।” सिक्‍यासुङ। 38ती थोसिमा तीकी थोर ग्‍यप्‍नी, “ओ दाऊदकी सेवु येशू, ङला च्‍यम्‍बा नङ्‍डे की।” सिनी सिक्‍यासुङ। 39गोमा गोमाला डोयी कितुप मीतिवी तीला खरक्‍पा दे सिनी वोरु तेन्‍सुङ। यिने तीकी मङ थोर ग्‍यप्‍नी, “ओ दाऊदकी सेवु येशू, ङला च्‍यम्‍बा नङ्‍डे की।” सिनी सिक्‍यासुङ। 40तमा येशू फेपिन फेपिन टङी ज्‍युनी तीला खोरो चाला टि शोक सिनी क नाङ्‍सुङ। ती ति चाला वासिमा खोकी तीला टिसुङ, 41“ख्‍योरो थोक्‍ला ङे काङ किशी सिरुप नो वे?” तमा तीकी सिक्‍यासुङ, “चोवो, ङे मिक ति थोङ थुप्‍शी सिरुप नो वे।” 42येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ख्‍योरो मिक थोङ्‍गुप ङ्‍येशी। ख्‍योरो तेपाकी ख्‍युरुङ टेक्‍सुङ।” 43खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे तीकी मिक ति थोङ्‍गुप गल्‍नी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिन खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। ती थोङ्‍गुप तेरी मीतिवी साङ कोन्‍छ्‍योकला सोवा तेक्‍सुङ।