Search form

लूका 19

येशू ताङ जखायस

1तमा येशू यरीहोला शुनी तेसुर फेपिन नोक। 2ते जखायस सिरुप से दुतुप मी छ्‍ये यी नोक, ती ति छ्‍युक्‍पु यिनोक। 3तीकी येशू सु यिनाङ सिनी ल्‍हाप नो क्‍यासुङ, यिने मी माङ्‍छ्‍योक वोतुप तप्‍की येशूला थोङ माथुप, च्‍यिलासिसिन ती ति ओङ्‍बु टिक्‍पे नोक। 4तुक क्‍यानी ती ति येशूला ल्‍हापला गोमा कोर्नी टिम्‍बु टिम्‍बु छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यम गल्‍नी अन्‍जीरकी दोङ्‍बी गोला जेसुङ, च्‍यिलासिसिन येशू ती लाम नेवा राङ क्‍यानी फेपिन नोक। 5तमा येशू ती दासाला राङ लेप्‍सिमा येर केला ल्‍हानी तीला सुङ्‍सुङ, “ओ जखायस, ङमु मर पाप्‍नी शोक। हारिङ ङ ख्‍योरो खाङ्‍बा दे गोकिवी।” 6तमा जखायस ति शार्क्येक मर पाम वानी गा कियी सिरा खोला गासो शुसुङ। 7ती थोङ्‍नी तेरी मीतिवा मुक्‍तम देनिन सिरा “ती मी याङ मी दिक्‍छेनकी खाङ्‍बा के शासा देतुपला गाल्‍सुङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 8यिने जखायसकी खोक लानी चोवोला सिक्‍यासुङ, “चोवो, ल्‍होसा! त याङ ङ ङे टोङ्‍बा फेका यी पेराङ्‍बुतिवाला गोनी तेरिन। तमा ङे मी ललाइला क्‍येन्‍नी काङ रे च्‍यिक रे ठोवु वोसिन तीकी दोम्‍बा ज्‍यी फर लोक्‍नी तेरिन।” 9तमा येशूकी जखायसला सुङ्‍सुङ, “हारिङ दी खाङ्‍बी तेरी मीतिवा दिक्‍पा ने थार्सुङ। च्‍यिलासिसिन दी मी साङ अब्राहामकी गिपा राङ यिन। 10ङ मी पुज्‍युङ याङ तोरुपतिवाला छल्‍नी र्‍होकुपला वावु यिन।”

सेरकी डप्‍बु च्‍यिथम्‍बाकी पे

(मत्ती २५:१४-३०)

11तमा मीतिवी ती सुङ ङ्‍येनिन वोतुप पेला येशूकी तिवाला पे च्‍यिक शेन नाङ्‍सुङ। च्‍यिलासिसिन खो ति यरूशलेमकी चाला राङ लेप्‍नोक, तमा मीतिवी कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप शार्क्येक छर्शी सिनी नासाम ताङ्‍नोक। 12तमा खोकी सुङ्‍सुङ, “मी छ्‍ये मिरा च्‍यिक खोरो लुङ्‍बी ग्‍येल्‍वी ओङ थोप्‍नी वुङ्‍गुपला थाक्‍रिङ्‍बो मी लुङ्‍बा गाल्‍सुङ। 13डोप पेला तीकी खोरो लावा मिरा च्‍यिथम्‍बाला कताङ्‍नी तिवा रे रेला सेरकी डप्‍बु+ रे रे बिन्‍नी दुक सिक्‍यासुङ, ‘ङ माङुवा सेक दी थ्‍वोनी छोङ किसा।’ 14यिने खोरो लुङ्‍बी मीतिवी तीला ङ्‍यिङ्‍मर क्‍यासुङ, तुक क्‍यानी तीकी तिङ्‍ला लेन क्‍योलुप मीतिवा ताङ्‍नी, ‘तीकी दाक्‍पी खला ग्‍येला कितुप ङ्‍यिरा नो मे।’ सिनी सि च्‍यिसुङ।

15यिने ती मी ति ग्‍येल्‍वु कितुप ओङ थोप्‍नी लोक्‍नी वासिमा खोरो सेरकी डप्‍बु तेन ज्‍यकुप लावातिवाला कताङ्‍नी तिवा रे रेकी चो ख्‍येप्‍साङ तेन्‍दुप सिनी ल्‍हाप नो क्‍यानोक। 16तमा गोमाला वावु लावा तीकी सिक्‍यासुङ, ‘ज्‍यिन्‍दाक, ज्‍यिन्‍दाककी तेन ज्‍यकुप सेरकी डप्‍बु च्‍यिक नेसुर ङे सेरकी डप्‍बु च्‍यिथम्‍बा शमिन।’ 17तमा ज्‍यिन्‍दाक तीकी ती लावाला सिक्‍यासुङ, ‘को छ्‍येसुङ, ङे लावा ल्‍यामु! ख्‍युरुङ ताम्‍ङे चेयीला खोङ्‍तेर्मु च्‍युङ्‍सुङ, तुक क्‍यानी ख्‍युरुङला ग्‍येसा च्‍यिथम्‍बी खला ग्‍येला कितुप ङ्‍येकितो।’ 18तमा लावा ङ्‍यिवा ति वानी दुक सिक्‍यासुङ, ‘ज्‍यिन्‍दाक, ज्‍यिन्‍दाककी तेन ज्‍यकुप सेरकी डप्‍बु च्‍यिक नेसुर ङे सेरकी डप्‍बु ङ शमिन।’ 19तीला साङ ज्‍यिन्‍दाककी सिक्‍यासुङ, ‘ख्‍योरो साङ ग्‍येसा ङकी खला ग्‍येला कितुप ङ्‍येकितो।’

20तमा यम्‍बा लावा यी वानी दुक सिक्‍यासुङ, ‘ज्‍यिन्‍दाक, ज्‍यिन्‍दाककी तेन ज्‍यकुप सेरकी डप्‍बु च्‍यिक याङ दे राङ वे, ङे दीला रुमाल नाङ्‍ला तुम ज्‍याक्नी वे। 21ङ याङ ज्‍यिन्‍दाकला ज्‍यिवा लासुङ। च्‍यिलासिसिन ज्‍यिन्‍दाक याङ मी च्‍युर्वु यिन, काङ माज्‍यकुप ति लङ्‍गुप ताङ काङ मातपुप ति ङकिवी।’ 22तमा ज्‍यिन्‍दाककी तीला सिक्‍यासुङ, ‘ओ लावा दुक्‍टा, ख्‍योरो सिक्‍यावु ताम्‍ङे नेसुर राङ ङ ख्‍युरुङला ठिम तोङ्‍यिन। ख्‍योरो ङला माज्‍यकुप ति लङ्‍गुप ताङ मातपुप ति ङकुप मी च्‍युर्वु यिन सिनी छ्‍या नोक। 23तुकै यिन्‍सिन ख्‍योरो च्‍यिला ङे सेरकी डप्‍बु ति पेला तङ माज्‍याक? तुक क्‍यासिन ङ वासिमा तीकी मुला पे साङ छोवु ति यिन्‍जा।’ 24तमा ज्‍यिन्‍दाककी ते चिप्‍ला लानी वोतुपतिवाला सिक्‍यासुङ, ‘तीकी लोला वोतुप डप्‍बु तिङ ठोनी सेरकी डप्‍बु च्‍यिथम्‍बा वोतुप तीला बिन।’ 25तिवी, ‘ज्‍यिन्‍दाक, तीकी लोला याङ सेरकी डप्‍बु च्‍यिथम्‍बा वोतुपकी।’ सिनी सिक्‍यासुङ। 26तमा ज्‍यिन्‍दाककी सिक्‍यासुङ, ‘ङ ख्‍यिराङला सिरिन, सी लोला नोके, तीला मङ ल्‍हक्‍पा थोप्‍किवी। तमा सी लोला मेवे, तीकी लोला वोतुप तिङ ठोकिवी। 27त ङला ग्‍येल्‍वु च्‍युङ्‍गुप नो मिकिवु ङे डतिवाला दे टि वानी ङे चिप्‍ला राङ से।’”

यरूशलेमला येशूला गासो शुवु

(मत्ती २१:१-११; मर्कूस ११:१-११; यूहन्‍ना १२:१२-१९)

28तमा येशूकी ती पे सुङ्‍सिमा तिवी गोमा गोमाला यरूशलेम नेवा फेप्‍सुङ। 29खो जैतुन पम्‍दोकला वोतुप बेथफागे ताङ बेथानिया चिप्‍ला लेप्‍सालेन्‍सिन लोमातिवी पर्ला मिरा ङ्‍यीला खोकी दुक सुङ्‍यिन सिरा ताङ्‍सुङ, 30“ख्‍यिराङ फेचेक युल नेवा ग्‍युक। तमा ते शुसिमा सी साङ माशेन्‍दुप पुङ्‍गोक तिवु यी तानी वोतुप ति ख्‍यिरा थोङ्‍गितो, तमा तीला पि ताङ्‍नी दे दानी शोक। 31दोजो मी ललाइकी ख्‍यिराङला च्‍यिला तीला पि तङ्‍गुप यिन सिनी टिसिन तीला ‘दी ति चोवोला गोकिवी।’ सिनी सी।” 32तमा गोमाला तङ्‍गुप लोमातिवा गल्‍नी ल्‍हासालेन्‍सिन खोकी सुङ्‍गुप दोके राङ वोतुप थोङ्‍सुङ। 33तमा तिवी पुङ्‍गोक तिवु ति पि तोङ्‍गुप पेला तीकी ज्‍यिन्‍दाकतिवी तिवाला “च्‍यिला ख्‍यिरा दी पुङ्‍गोक तिवु पि तङ्‍गुप यिन?” सिनी टिसुङ। 34तिवी, “दी ति चोवोला गोकिवी।” सिनी टिलेन ग्‍यप्‍सुङ। 35तमा तिवी ती पुङ्‍गोक तिवु ति येशूकी चिप्‍ला टि वानी खोप्‍रे मज्‍यातिवा तिवु खला तिङ्‍नी येशूला ती खला काल्‍सुङ। 36तमा खो फेपिन कितुप पेला मीतिवी खोप्‍रे मज्‍यातिवा लामला तिङ्‍सुङ। 37येशू जैतुन पम्‍दोककी थुलला डोप लामला लेपुप पेला लोमातिवा माङ्‍छ्‍योककी खोप्‍रे थोङ्‍गुप तेरी हलेवु लाकाकी कोर्ला कशेन थोर ग्‍यप्‍नी कोन्‍छ्‍योकला दुक सियी सोवा तेक्‍सुङ,

38“चोवोकी मिङला फेपुप ग्‍येल्‍वु ति छासे मोलाम थोपुप यिनो!

देवाच्‍येनला लोदिमु वुङ्‍शी!

तेरी सिनाङ चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योकला मोवा वुङ्‍शी!”

39तमा मी मङ्‍छ्‍योककी पर्ला वोतुप ललाइ फरिसीतिवी येशूला सिक्‍यासुङ, “ओ गेकेन, ख्‍योरे लोमातिवाला वोरु तेन।” 40यिने येशूकी सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍यिराङला सिरिन, दिवा खरक्‍पा देसिन दोतिवा वोरु देन्‍गिवी।”

येशू यरूशलेमकी थोक्‍ला ङुवु

41तमा येशू यरूशलेम चिप्‍ला लेप्‍सिमा ती ग्‍येसा थोङ्‍नी खो ङुसुङ। 42तमा खोकी दुक सुङ्‍सुङ, “हारिङ ख्‍योरो साङ लोदिमुकी थोक्‍ला काङ गोकिवी सिरुप ति हाक्‍कोवु यिन्‍सिन ल्‍यामु वुङ्‍गुप्‍जा। यिने त याङ ख्‍योरो मिककी तीला थोङ मुथुपी। 43ख्‍योरो खला दुका तुजेतिवा गिवी, ख्‍योरो डतिवी ख्‍योरो तेन्‍दोकला गारी गुरीला दोकर ग्‍यकिवी, तमा तेरी थाका नेसुर ख्‍युरुङला चुप्‍नी 44ख्‍युरुङ ताङ ख्‍योरो आङातिवाला सला तल तोङ्‍गिवी। तमा तिवी दो च्‍यिक साङ यम्‍बा दे खला लु मिज्‍यिवी, च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी ख्‍युरुङला र्‍होकुपला फेपुप तुजे ति ख्‍योरो ङो माशेसुङ।”

येशूकी यहूदी ल्‍हङाङ चाङ्‍मा जो नङ्‍गुप

(मत्ती २१:१२-१७; मर्कूस ११:१५-१९; यूहन्‍ना २:१३-२२)

45ती ज्‍युक्‍ला येशू यहूदी ल्‍हङाङ नाङ्‍ला शुनी ल्‍हङाङला छोङ कितुपतिवाला पाङ्‍ला तेन तोङ्‍यिन सिरा दुक सुङ्‍सुङ, 46“कोन्‍छ्‍योककी सुङला दुक सिनी टि वे, ‘ङे खाङ्‍बा ति मोपोर कितुप खाङ्‍बा यिनो।’, यिने ख्‍यिरा याङ तीला ‘च्‍याक्‍पातिवा देतुप फुक’ जोसुङ।”*

47तमा येशू ङ्‍यिमी टेङ ल्‍हङाङला फेप्‍नी येन्‍देन नङ्‍गिनोक। यिने कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी खोला सेतुप छोल्‍गिनोक। 48यिन्‍सिनाङ तिवी काङ साङ च्‍यु माङ्‍ये, च्‍यिलासिसिन तेरी मीतिवी खोकी सुङ छासे ङ्‍यम्‍ले क्‍यानी ङ्‍येन्‍गिनोक।