Search form

लूका 19:22

22तमा ज्‍यिन्‍दाककी तीला सिक्‍यासुङ, ‘ओ लावा दुक्‍टा, ख्‍योरो सिक्‍यावु ताम्‍ङे नेसुर राङ ङ ख्‍युरुङला ठिम तोङ्‍यिन। ख्‍योरो ङला माज्‍यकुप ति लङ्‍गुप ताङ मातपुप ति ङकुप मी च्‍युर्वु यिन सिनी छ्‍या नोक।