Search form

लूका 2:1

येशू क्‍येवु

(मत्ती १:१८-२५)

1ती पेला रोमी ग्‍येल्‍वु अगस्‍टसकी खोरे लुङ्‍बी तेरी मीतिवाला दाक दाक्‍पी क्‍येवु दासाला मिङ टिनी थो ग्‍योप सिनी क बिन्‍नोक।