Search form

लूका 2:23

23ती ति कोन्‍छ्‍योककी ठिमला “थल्‍माला क्‍येवु तेरी पुज्‍युङ छ्‍ये ति कोन्‍छ्‍योककी थोक्‍ला चाङ्‍मा क्‍यानी चिवु यिन।” सिनी टिवु दोके कितुपला यिन।