Search form

लूका 23

येशू पिलातसकी चिप्‍ला

(मत्ती २७:१-२, ११-१४; मर्कूस १५:१-५; यूहन्‍ना १८:२८-३८)

1ती ज्‍युक्‍ला तेरी यहूदी छोक्‍पाकी मी छ्‍येतिवा लानी येशूला पिलातसकी चिप्‍ला टिनी गाल। 2तमा तिवी खोकी तेन्‍दोकला दुक सिनी क्‍येन ग्‍यप्‍सुङ, “दी मी तीकी याङ ङ्‍यिरा मिरिककी मीतिवाला लुतिन नोक, रोमी ग्‍येल्‍वुला से तेतुप मेङ्‍गिवी सिनोक, तमा खोरुङ ति ग्‍येल्‍वु ख्रीष्‍ट यिन सिनोक।” 3ती ताम्‍ङे थोनी पिलातसकी येशूला “काङ ख्‍युरुङ यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वु राङ यिन?” सिनी टिसुङ। तमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “ती ति ख्‍योरे राङ सिक्‍या वे।” 4तमा पिलातसकी कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ मी माङ्‍छ्‍योकला सिक्‍यासुङ, “ङे याङ दी मी तीला काङ साङ क्‍येन तेरुप माथोङ।” 5यिने मीतिवा ङार क्‍यानी दुक सिक्‍यासुङ, “दीकी याङ गालील नेज्‍युन दे सेक तेरी यहूदियाकी मीतिवाला खोरो येन्‍देन लाप्‍नी लुतिन नोक।”

येशू हेरोदकी चिप्‍ला

6ती थोसिमा पिलातसकी “दी मी ति गालीलकी मी राङ यिन?” सिनी टिसुङ। 7तमा तीकी येशू ति हेरोदकी लुङ्‍बी मी यिन्‍दुप हाक्‍कोनी खोला हेरोदकी ते टिनी ताङ्‍सुङ। ती पेला हेरोद ति यरूशलेमला राङ नोक। 8येशूला थोङ्‍सिमा हेरोद ति छासे गा क्‍यासुङ, च्‍यिलासिसिन तीकी येशूकी कोर्ला थोनी अला गोमा नेज्‍युन खोला ठेतुप नो क्‍यानोक। तमा तीकी खोकी काङ रे च्‍यिक रे हलेवु लाका कितुप ल्‍हापला रेवा क्‍यानोक। 9तीकी येशूला टिवा बङी ग्‍यप्‍सुङ, यिने खोकी काङ टिलेन साङ मासुङ। 10तमा कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी ते लान देनी खोला कशेन क्‍येन ग्‍यप्‍सुङ। 11हेरोदकी खोरो मक्‍मीतिवा ताङ मुला खोला मारे तोङ्‍यिन सिरा मर्च्या क्‍यासुङ, तमा खोला ग्‍येल्‍वुकी कोन्‍दुप च्‍यिन्‍दै छ्‍योवा यी कोन बिन्‍नी पिलातसकी ते लोक्‍नी ताङ्‍सुङ। 12गोमाला याङ पिलातस ताङ हेरोद ति च्‍यिककी च्‍यिकला ड यिनोक, यिने ती छेर्मु राङ तिवा थिन्‍नी दाल्‍जा च्‍युङ्‍सुङ।

येशूला सेतुप छ्‍येर्पा कलुप

(मत्ती २७:१५-२६; मर्कूस १५:६-१५; यूहन्‍ना १८:३९–१९:१६)

13तमा पिलातसकी कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा ताङ मीतिवाला कताङ्‍नी 14तिवाला दुक सिक्‍यासुङ, “दीकी मीतिवाला लुसुङ सिनी ख्‍यिरा दीला ङे चाला टिन लेसुङ। यिने ख्‍यिरा मिङ्‍गाला राङ ङे दीला ताम्‍ङेतिवा टिसिनाङ ख्‍यिरे दीकी तेन्‍दोकला क्‍येन ग्‍यपुप दोके ङे काङ साङ माथोङ। 15हेरोदकी साङ तीला काङ क्‍येन माथोङ्‍नी तीला ङ्‍यिरा ते लोक्‍नी ताङ्‍नोक। दी मी तीकी याङ सेतुप छ्‍येर्पा तेर गोवु लाका मेलोक्‍पा काङ साङ माक्‍यानोक। 16तुक क्‍यानी ङ दीला दुनी पि तोङ्‍यिन।” 17(तमा ले टेङ यहूदीतिवी थरुप तुछ्‍येनला पिलातसकी चोन्‍खाङला शोरुप मिरा च्‍यिकला पि तोङ गोकिनोक।)

18यिने पिलातसकी ताम्‍ङे थोनी मीतिवा तेरी मुला राङ च्‍यार ग्‍यप्‍नी, “दीला से! बरब्‍बाला ति पि तोङ!” सिनी सिक्‍यासुङ। 19बरब्‍बा तीकी ग्‍येसाला वुल्‍दुङ्‍बा कितुप ताङ मीतिवा सेतुप क्‍येन फोक्‍नी चोन्‍खाङला शोर्नोक। 20पिलातसकी येशूला पि तोङ्‍गुप नोनी येलुङ मीतिवाला सिक्‍यासुङ। 21यिने तिवी “तीला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से! तीला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से!” सिनी मङ च्‍यार ग्‍यपुप ति ग्‍यप्‍तोक क्‍यासुङ। 22तमा पिलातसकी थेङ्‍मा सुम्‍बाला सिक्‍यासुङ, “च्‍यिला? दी मी तीकी काङ लाका मेलोवा क्‍यासुङ? ङे याङ दीला से गोवु क्‍येन काङ साङ माथोङ, तुक क्‍यानी ङ दीला दुनी पि तोङ्‍यिन।” 23यिने तिवी येशूला ग्‍यङ्‍शिङला कल्‍नी काँडी दाप्‍नी से सिनी मङ च्‍यार ग्‍यप्नी गोङ्‍बा शुसुङ। तुक क्‍यानी तिवी च्‍यार ग्‍यप्‍नी पिलातसला ग्‍येल्‍सुङ। 24तमा तिवी गोङ्‍बा शुवु दोके राङ कितुप पिलातसकी तेन्‍तेन क्‍यानी 25वुल्‍दुङ्‍बा कितुप ताङ मी सेतुप क्‍येन फोक्‍नी चोन्‍खाङला शोरुप तीला ति तिवी सिक्‍यावु दोके पि ताङ्‍सुङ, तमा येशूला ति तिवी नोवाला दोके कि ज्‍यितुपला तिवाला चेक तेसुङ।

येशू ग्‍यङ्‍शिङला कलुप

(मत्ती २७:३२-४४; मर्कूस १५:२१-३२; यूहन्‍ना १९:१७-२७)

26तेसुर मक्‍मीतिवी येशूला टि डोयी कितुप पेला युल नेसुर ग्‍येसाला वुङ्‍यिन कितुप सिमोन सिरुप कुरेनी ग्‍येसाकी छ्‍यिग्‍यपकी मी यीला जिम्‍नी तीला ग्‍यङ्‍शिङ ति खुर च्‍यिनी येशूकी तिङ्‍ला डो च्‍यिसुङ। 27तमा मी माङ्‍छ्‍योक खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। तिवी पर्ला पुम्‍पेजातिवा खोकी थोक्‍ला ङोप ताङ ङुप्‍राङ कियी नोक। 28तमा येशूकी ती पुम्‍पेजातिवी थाकाला ग्‍युर्नी सुङ्‍सुङ, “यरूशलेमकी पुमतिवा, ख्‍यिराङ ङे थोक्‍ला माङु, बोरु ख्‍यिराङ ताङ ख्‍यिरा पेजातिवी थोक्‍ला ङु। 29च्‍यिलासिसिन दुका तुजे ति गिवी, ती पेला मीतिवी ‘रप्‍छ्‍येमतिवा ताङ नाम्‍साङ आङा माक्‍येवु खोक्‍पा ताङ नाम्‍साङ आङाला नुम मेतेरुप नुमला मोलाम थोपुप यिनो।’ सिनी सिवितो। 30तमा तिवी रीतिवाला ‘ङ्‍यिरा खला लुम।’, तमा पम्‍दोकतिवाला ‘ङ्‍यिराङला उप।’ सिनी सिवितो। 31दोजो दोङ्‍बु ङोर्मु वोतुप पेला साङ तुकै किसिन दोङ्‍बु कम्‍बुप पेला याङ काङ च्‍युङ्‍गी ताङ?”

32ती पेला तिवी मी दुक्‍टा मिरा ङ्‍यीला साङ सेतुप छ्‍येर्पा ग्‍येलुपला येशूकी मुला टिनी गाल। 33तमा कप्‍ली सिरुप दासा यीला लेप्‍सिमा तिवी येशूला ग्‍यङ्‍शिङला काँडी दाप्‍नी काल्‍सुङ। तुक राङ क्‍यानी च्‍याक्‍पा मिरा ङ्‍यीला साङ च्‍यिक ति खोकी यावी थाकाला ताङ च्‍यिक ति खोकी येन्‍बी थाकाला ग्‍यङ्‍शिङला काँडी दाप्‍नी काल्‍सुङ। 34ती पेला येशूकी सुङ्‍सुङ, “ओ पपा, दिवाला माफ नङ्‍डे की, च्‍यिलासिसिन दिवी काङ कियी वे, ती ति दिवाला छ्‍या मे।” तमा मक्‍मीतिवी खोकी नम्‍सा ति ग्‍येन ग्‍यप्‍नी गोसुङ। 35मीतिवा लानी ल्‍हयी नोक, तमा यहूदी मी छ्‍येतिवी खोला शा ग्‍यकिन दुक सिक्‍यासुङ, “दीकी मी यम्‍बाला याङ र्‍होक्‍सुङ। दोजो दी कोन्‍छ्‍योककी पेतुप ख्रीष्‍ट राङ यिन्‍सिन खोरुङला राङ र्‍होक ताङ।”

36मक्‍मीतिवी साङ खोला मारे ताङ्‍सुङ, तमा तिवी खोकी चाला वानी खोला गुन्‍डुम छ्‍याङ क्‍युर्वु तेरिन सिरा दुक सिक्‍यासुङ, 37“ख्‍युरुङ यहूदी ग्‍येल्‍वु राङ यिन्‍सिन खोरुङला राङ र्‍होक ताङ।” 38तमा खोकी गो तेङ्‍ला “दी ति यहूदीतिवी ग्‍येल्‍वु यिन।” सिनी पङ्‍लिङ लोला टिवु यिकी ति ग्‍यम ज्‍याक्नोक। 39येशू ताङ मुला ग्‍यङ्‍शिङला कलुप च्‍याक्‍पा ङ्‍यीकी पर्ला च्‍यिककी खोला मारे तोङ्‍यिन सिरा दुक सिक्‍यासुङ, “काङ ख्‍युरुङ ख्रीष्‍ट मिन? त ख्‍युरुङ ताङ ङ्‍यिराङला र्‍होक ताङ।” 40यिने यम्‍बा च्‍याक्‍पा तीकी तीला वोरु देनिन सिक्‍यासुङ, “ख्‍युरुङ कोन्‍छ्‍योकला ज्‍यिवा मिकिवी? खोला ख्‍येलुप दोके छ्‍येर्पा ख्‍युरुङला साङ ख्‍येल्‍नी वे। 41ङ्‍यिरा याङ रङगी क्‍यावु दुक्‍टाकी छ्‍येर्पा खुरिन वे, यिने दी मी तीकी याङ काङ साङ लाका मेलोवा माक्‍या वे।” 42तमा तीकी येशूला सिक्‍यासुङ, “ओ येशू, ख्‍युरुङ ख्‍योरे ग्‍येल्‍खापला फेपुप पेला ङला नासाम तोङ।” 43तमा येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “वुतुङ के ङ ख्‍युरुङला सिरिन, ख्‍युरुङ हारिङ राङ ङे मुला देवाच्‍येनला गिवितो।”

येशू टुङ्‍गुप

(मत्ती २७:४५-५६; मर्कूस १५:३३-४१; यूहन्‍ना १९:२८-३०)

44ङ्‍यिमी गुङगी छ्‍युजी च्‍यिङ्‍ङी गलुप पेला तेरी लुङ्‍बा ति छ्‍युजी सुम सेक नक्‍तोमी गाल। 45तमा यहूदी ल्‍हङाङ नाङ्‍ला ग्‍यावु गोयोल ति पर नेमा रल्‍नी फेका ङ्‍यी गल्‍सुङ। 46ती पेला येशूकी थोर ग्‍यप्‍नी सुङ्‍सुङ, “ओ पपा, ङे थु ति पपी छ्‍याकला चेक तेतिन।” तुक सुङ्‍सिमा खोकी उ छ्‍येसुङ।

47ती च्‍युङ्‍गुप ति थोङ्‍सिमा रोमी मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍ये तीकी “वुतुङ के दी याङ मी टेङ्‍बु यिनोक।” सिनी कोन्‍छ्‍योकला सोवा तेक्‍सुङ। 48ते ल्‍हापला वावु मीतिवा तेरीकी काङ च्‍युङ्‍गुप ति थोङ्‍नी खोप्‍राङ खोप्‍राङ छेकोक दुङ्‍यिन सिरा लोक्‍नी गाल्‍सुङ। 49यिने येशूला ङो शेवु मीतिवा ताङ गालील नेसुर खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यानी वावु पुम्‍पेजातिवा ति ते काङ च्‍युङ्‍गुप ति थाक्‍रिङ्‍बु नेसुर ल्‍हयी सिरा लानी देनोक।

येशूकी फुङ्‍बु कल्‍दोक क्‍यावु

(मत्ती २७:५७-६१; मर्कूस १५:४२-४७; यूहन्‍ना १९:३८-४२)

50यहूदी छोक्‍पाकी मी छ्‍येतिवी नाङ्‍ला योसेफ सिरुप मी मिरा च्‍यिक नोक। ती ति मी ल्‍यामु ताङ टेङ्‍बु यिनोक। 51यहूदी छोक्‍पाकी मी छ्‍येतिवी येशूकी तेन्‍दोकला तेन्‍तेन क्‍यावु ताम्ङेला तीकी माङ्‍येन्‍नोक। ती ति अरिमाथिया सिरुप यहूदिया लुङ्‍बाकी युल नेमा वासुङ, तमा कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खाप वुङ्‍गुप ति गुनी देतुप मी यिनोक। 52तीकी पिलातसकी चिप्‍ला गल्‍नी येशूकी फुङ्‍बु खुर्नी डो च्‍यी सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। 53तमा तीकी येशूकी फुङ्‍बु ति ग्‍यङ्‍शिङ लो नेमा पाप्‍नी तीला ति रा नेङेन नाङ्‍ला टिल्‍नी शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुककी नाङ्‍ला ज्‍याक्‍सुङ। ती टककी फुक ति गोमाला सी रो साङ माज्‍यकुप फुक यिनोक। 54ती ङ्‍यिमा ति टडिक कितुप ङ्‍यिमा यिनोक, तमा ङासोप ङ्‍यिमा गो जुवु पेला लेप्‍नोक। 55गालील नेसुर येशूकी मुला वावु पुम्‍पेजातिवा ति योसेफकी तिङ तिङ्‍ला गल्‍नी ती टककी फुकला ल्‍हासुङ। तमा खोकी फुङ्‍बु ति चुक क्‍यानी ती नाङ्‍ला ज्‍योकिनोक सिनी ल्‍हासुङ। 56ती ज्‍युक्‍ला तिवा खाङ्‍बा लोक्‍नी गल्‍नी टि जङ्‍बु खाप फे ताङ नुम टडिक क्‍यासुङ। तमा तिवा ङासोप ङ्‍यिमाला मोशाकी ठिमला वोतुप दोके ङप्‍सु ताङ्‍सुङ।