Search form

लूका 24:1

येशू टुङ्‍गुप ने ङोसु लावु

(मत्ती २८:१-१०; मर्कूस १६:१-११; यूहन्‍ना २०:१-१०)

1दिन्‍जाकी ङ्‍यिमा थल्‍माला टोपला टेताङ ती पुम्‍पेजातिवा खोप्‍रे टडिक क्‍यावु टी जङ्‍बु खाप फे ताङ नुम खुर्नी येशूकी फुङ्‍बु ज्‍यकुप टककी फुकला गाल।