Search form

लूका 24:22

22ङ्‍यिरा मुकी पुम्‍पेजा ललाइकी ङ्‍यिराङला छासे हलेवा लाङ्‍सुङ। तिवा ति हारिङ टोपला टेताङ येशूकी फुङ्‍बु ज्‍यकुप टककी फुकला गाल्‍नोक,