Search form

लूका 24:27

27तमा येशूकी मोशा ताङ तेरी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा नेज्‍युनी तेरी कोन्‍छ्‍योककी सुङगी नाङ्‍ला खोरो कोर्ला टिवु ति तिवाला शेन नाङ्‍सुङ।