Search form

लूका 24:35

35तमा ती मिरा ङ्‍यिवु साङ लामला काङ च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे ताङ खोकी शुब्‍ज्‍याङ च्‍योकुप पेला तिवी खोला ङो शेवु ति तिवाला लाप्‍सुङ।