Search form

लूका 3:1

बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी ख्‍याप्‍टाक क्‍यावु

(मत्ती ३:१-१२; मर्कूस १:१-८; यूहन्‍ना १:१९-२८)

1रोमी ग्‍येल्‍वु कैसर तिबेरिअसकी ग्‍येला क्‍यावु लो च्‍येङाला पन्‍तियस पिलातस ति यहूदिया लुङ्‍बाला रोमी ठिम कितुप मी छ्‍ये नोक। तमा हेरोद ति गालील लुङ्‍बाला ग्‍येला किनोक, तीकी नुप फिलिप ति इतुरिया ताङ त्राखोनितिस लुङ्‍बाला ग्‍येला किनोक। तमा लुसानियास ति अबिलेने लुङ्‍बाला ग्‍येला किनोक।