Search form

लूका 3:7

7खोरो चाला बप्‍तिस्‍मा लङ वावु मीतिवाला यूहन्‍नाकी दुक सिक्‍यासुङ, “ओ, रुल कुपेङकी च्‍यप्‍रुक दोके दुक्‍टा वोतुपतिवा, त वुङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी पर्च्या नेमा टो सिनी सी ख्‍यिराङला लाप्‍सुङ?