Search form

लूका 4:14

येशूकी गालील लुङ्‍बाला खोरे लाका गो चुवु

(मत्ती ४:१२-१७; मर्कूस १:१४-१५)

14ती ज्‍युक्‍ला येशू कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी ङार थोप्‍नी गालील लुङ्‍बाला लोक्‍नी फेप्‍सुङ। तमा खोकी कोर्ला फार छुर तेरी दासाला ताम्‍ङे टाम्‍सुङ।