Search form

लूका 7

रोमी मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍येकी तेपा

(मत्ती ८:५-१३)

1तमा येशूकी मीतिवाला ती तेरी येन्‍देन नाङ सिन्‍सिमा कफर्नहुम नेवा फेप्‍सुङ। 2ते रोमी मक्‍मी सयी च्‍यिककी खकी छ्‍ये यीकी छासे ङ्‍यिङ्‍ज्‍येवु लावा यी नानी शिला के नोक। 3ती रोमी मक्‍मी छ्‍ये तीकी येशूकी कोर्ला थोनी यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवाला खोकी चिप्‍ला ताङ्‍सुङ, तमा खोला फेप्‍नी खोरो लावाला टेक च्‍यि सिनी गोङ्‍बा शु च्‍यिसुङ। 4तमा तिवा येशूकी चाला वानी दुक सिनी गोङ्‍बा शुसुङ, “गेकेन, ती रोमी मक्‍मी छ्‍ये ति गेकेन नेसुर दाल्‍जा ङ्‍ये छ्‍योवु मी यिन। 5च्‍यिलासिसिन ती ति दाक्‍पी मिरिकला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये कितुप मी यिन, दाक्‍पी यहूदी छ्‍योखाङ साङ जो बिन्‍सुङ।” 6ती थोसिमा येशू तिवी मुला फेप्‍सुङ। खो तिवी मुला रोमी मक्‍मी छ्‍येकी खाङ्‍बी चिप्‍ला लेप्‍तुछ्‍येप पेला रोमी मक्‍मी छ्‍ये तीकी खोरो दाल्‍जातिवाला येशूकी चिप्‍ला ताङ्‍नी खोला दुक सि च्‍यिसुङ, “चोवो, होप्‍ग्‍यल माशु। च्‍यिलासिसिन ङ याङ गेकेनला ङे खाङ्‍बी नाङ्‍ला फेप शु छ्‍योवु मे। 7तुक क्‍यानी ङ गेकेनकी चाला वुङ साङ मोछ्‍योवु वे सिनी नासाम तङ्‍यिन। सुङ तिराङ सुङ्‍सिन ङे लावा ति टेकिवी। 8च्‍यिलासिसिन ङ साङ ङ सिनाङ मी छ्‍येकी ओङला देन वे। ङे ओङला साङ मक्‍मीतिवा वे। तिवी नाङ्‍ला च्‍यिकला ङे ग्‍युक सिक्‍यासिन ती ति डिवी, तमा यम्‍बाला शोक सिक्‍यासिन ती ति गिवी। येलुङ ङे लावाला दुक की सिक्‍यासिन तीकी तुकै राङ किवी।” 9ती ताम्‍ङे थोनी येशू हलेवा क्‍यासुङ, तमा ग्‍युर्नी खोरो तिङ्‍ला तिङ्‍योकुप मी माङ्‍छ्‍योकला सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍यिराङला सिरिन, इस्राएलकी मीतिवी पर्ला साङ दुका तेपा रम्‍बु वोतुप मी याङ ङे त सेक माथोङ वे।” 10तमा रोमी मक्‍मी छ्‍येकी तङ्‍गुप मीतिवा खाङ्‍बा लोक्‍नी ल्‍हासालेन्‍सिन ती लावा ति टेक नोक।

येशूकी पेर्मी युक्‍सिमकी पुज्‍युङला सेन्‍बु लङ्‍गुप

11ङ्‍यिमा चेयी ज्‍युक्‍ला येशू नाइन सिरुप ग्‍येसाला फेप्‍सुङ। तमा खोकी लोमातिवा ताङ मी माङ्‍छ्‍योक खोकी मुला गाल्‍सुङ। 12येशू ग्‍येसाकी गे चाला लेप्‍तुछ्‍येप पेला मीतिवी शेप मी यीला खुर्नी तेमा थेनिन नोक। ती शेप मी ति पेर्मी युक्‍सिम यीकी च्‍यिक राङ वोतुप पुज्‍युङ यिनोक। ती युलकी मीतिवा बङी ती युक्‍सिम ताङ मुला नोक। 13येशूकी ती युक्‍सिमला थोङ्‍सिमा तीला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये लानी, “माङु।” सिनी सुङ्‍सुङ। 14तमा खो गोमा कोर्नी खोरो छ्‍याक ति टामला रेक्‍सिमा रो खुरुपतिवा ति ते राङ टङ टङी देसुङ। तमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “ओ आङो, ङ ख्‍युरुङला सिरिन, खोक लो।” 15ती पेला राङ ती शेप पेजा ति खोक लानी ताम्‍ङे लपुप छाल्‍सुङ। येशूकी तीला तीकी आमा तीला चेक तेसुङ। 16तमा मीतिवा तेरी ज्‍यिवा लानी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकिन सिरा “कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा छ्‍ये यी दाक्‍पी पर्ला छ्‍यार्सुङ। तमा कोन्‍छ्‍योक ति खोरो मीतिवाला र्‍होकुपला फेवु यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 17येशूकी क्‍यावु दी लाकाकी कोर्ला तेरी यहूदिया ताङ ते गारी गुरीला वोतुप तेरी लुङ्‍बाला टाम्‍सुङ।

बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी येशूला टि तङ्‍गुप

(मत्ती ११:२-१९)

18यूहन्‍नाकी लोमातिवी येशूकी क्‍या नङ्‍गुप तेरी ताम्‍ङेतिवा यूहन्‍नाला लाप्‍सुङ। तमा यूहन्‍नाकी खोरो लोमातिवी पर नेमा मिरा ङ्‍यीला पेनी 19दुक सिनी येशूला टेपला खोकी चाला ताङ्‍सुङ, “फेप्‍किवी सिनी सिक्‍यावु ति गेकेन राङ यिनाङ की, ङ्‍यिराङ मी यम्‍बाला राङ गुनी दे गोकिवी?” 20तमा तिवा येशूकी चाला वानी, “बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी ‘फेप्‍किवी सिनी सिक्‍यावु ति गेकेन राङ यिनाङ की, ङ्‍यिराङ मी यम्‍बाला राङ गुनी दे गोकिवी?’ सिनी गेकेनला टेपला ङ्‍यिराङला दे ताङ्‍सुङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 21ती पेला राङ येशूकी नेजु वोतुपतिवा ताङ दुक्‍पाला ख्‍येलुपतिवा ताङ डेकी कुलुपतिवा बङीला टेक च्‍यि नोक, तमा मिक मोथोङ्‍गुपतिवाला मिक थोङ च्‍यि नोक। 22यूहन्‍नाकी लोमातिवाला येशूकी दुक सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ गल्‍नी ख्‍यिरा काङ थोवु ताङ काङ थोङ्‍गुप ति यूहन्‍नाला सी। मिक मोथोङ्‍गुपतिवा थोङ्‍गिवी, थेङ्‍बातिवा युकिवी, जे ग्‍यपुप नेजु वोतुपतिवा टेकिवी, वोन्‍बातिवा थोकिवी, शेपतिवा सेन्‍बु लोङ्‍गिवी, तमा पेराङ्‍बुतिवाला लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक कियी वे। 23ङला तेपा कितुप क्‍युर्नी मोज्‍योकुप ति मोलाम थोपुप यिनो।”

यूहन्‍नाकी कोर्ला येशूकी सुङ्‍गुप

24तमा यूहन्‍नाकी तङ्‍गुप लोमातिवा लोक्‍नी गल्‍सिमा येशूकी मी मङ्‍मुला यूहन्‍नाकी कोर्ला दुक सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ दासा पाङ्‍थेरीला काङ ल्‍हापला थेन्‍दुप यिन? काङ वुर्तुककी योकिन वोतुप ङ्‍युङ्‍मातिवा ल्‍हापला? 25ती मिसिन यम्‍बा काङ ल्‍हापला थेन्‍दुप? काङ मज्‍या ल्‍यामु कोन्‍दुप मीला? मिन, मज्‍या ल्‍यामु कोन्‍नी छासे किर्मु क्‍यानी देतुपतिवा याङ ग्‍येल्‍खाङला राङ दे वे। 26मिसिन ख्‍यिराङ काङ ल्‍हापला थेन्‍दुप? कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बाला ल्‍हापला? यिन, ङ ख्‍यिराङला सिरिन, ती ति कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा सिनाङ छ्‍ये वे। 27तीकी कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी सुङ नाङ्‍ला दुक सिनी टि वे,

‘ल्‍होसा, ङ ङे लेन क्‍योलुप मीला ख्‍योरो गोमा गोमाला तोङ्‍यिनो।

तीकी ख्‍योरो गोमाला ख्‍योरो लाम टडिक किवितो।’”*

28“ङ ख्‍यिराङला सिरिन, आम्‍पुमकी खोक नेमा क्‍येवु मीतिवी पर्ला यूहन्‍ना सिनाङ छ्‍ये ति सुङ मे। यिने कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापला याङ तेरी सिनाङ छ्‍युङा वोतुप मी यिन्‍सिनाङ यूहन्‍ना सिनाङ मङ छ्‍ये यिन।” 29तेरी मीतिवा ताङ से दुतुपतिवी साङ यूहन्‍नाकी सिक्‍यावु येन्‍देन थोनी कोन्‍छ्‍योक ति टेङ्‍बु नोक सिनी सेमला लानी यूहन्‍ना नेसुर बप्‍तिस्‍मा लानोक। 30यिने फरिसीतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी खोरो थोक्‍ला वोतुप कोन्‍छ्‍योककी नोवा ति सेमला मालावु तप्‍की यूहन्‍ना नेसुर बप्‍तिस्‍मा माला।

31येलुङ येशूकी सुङ्‍सुङ, “दी गिपाकी मीतिवाला ङ काङ ताङ मुला डिङ ल्‍हाप? तिवा काङ च्‍यिन्‍दै यिन? 32तिवा याङ आङा टिक्‍पेतिवा हाला देनी च्‍यिककी च्‍यिकला ‘ङ्‍यिरा ख्‍यिरा थोक्‍ला लुमु पुसिनाङ ख्‍यिराङ माछ्‍याम, तमा ङ्‍यिरा ङुप्‍राङ क्‍यासिनाङ ख्‍यिराङ माङु।’ सिनी वोरु देन्‍दुप दोके राङ यिन। 33च्‍यिलासिसिन बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍ना वानी शुब्‍ज्‍याङ साङ मासो, गुन्‍डुम छ्‍याङ साङ माथु, तमा ती ल्‍हानी ख्‍यिरा तीला डे ग्‍यप्‍नोक सिनी सिक्‍यासुङ। 34ङ मी पुज्‍युङ वानी सोवु ताङ थुवु ल्‍हानी ख्‍यिरा ‘ल्हो ताङ, ती ति सज्‍युरे ताङ छ्‍याङ्‍गेले यिन, तमा से दुतुप ताङ दिक्‍छेनतिवी दाल्‍जा यिन।’ सिनी सिवी। 35यिने कोन्‍छ्‍योककी रिक्‍पा टेङ्‍बु वे सिरुप ति ती रिक्‍पाला खोरो सेमला लङ्‍गुपतिवा नेसुर राङ पङ्‍बु छ्‍या देन्‍गिवी।”

येशूकी पुम्‍पेजा दिक्‍छेन यीला दिक्‍पा ता च्‍यितुप

36ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक फरिसीतिवी पर नेमा मिरा च्‍यिककी येशूला खोरो मुला सोल शेवुला फेप शुसुङ। तमा खो ती फरिसीकी खाङ्‍बा फेप्‍नी सोल शेवुला ज्‍युसुङ। 37ती ग्‍येसाला देतुप पुम्‍पेजा दिक्‍छेन यीकी येशू फरिसीकी खाङ्‍बा सोल शेयी वे सिरुप थोनी टी जङ्‍बु खाप नुम देवु सिङ्‍गमरमर सिरुप दो नेसुर जोवु बोक्‍तल खुर्नी वासुङ, 38तमा येशूकी ग्‍यप नेसुर खोकी शापकी चाला लानी ङुयी सिरा खोकी शाप ति मिक्‍च्‍युर थ्‍वोनी बो च्‍यिसुङ, तमा खोरो र्‍ह थ्‍वोनी पियी सिरा खोकी शापला पुका कियी ती टी जङ्‍बु खाप नुम ति कुनी बिन्‍सुङ।

39ती थोङ्‍नी येशूला फेप शोप फरिसी तीकी दुका नासाम ताङ्‍सुङ, “दी मी ति वुतुङ के कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यिन्‍सिन खोरुङला रेकुप ती ति चुका पारकी पुम्‍पेजा दिक्‍छेन यिन सिनी हाक्‍कोवु ति यिन्‍जा।” 40ती पेला येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ओ सिमोन, ङे ख्‍युरुङला सि गोवु ताम्‍ङे यी वे।” तमा सिमोनकी “गेकेन, ङला सुङ ताङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 41खोकी सुङ्‍सुङ, “छ्‍यावा तोङ्‍गुप मी मिरा च्‍यिककी मिरा ङ्‍यीला छ्‍यावा ताङ्‍नोक। च्‍यिकला ति ङुलकी डप्‍बु+ सयी ङ ताङ यम्‍बाला ति ङुलकी डप्‍बु खल ङ छ्‍यावा ताङ्‍नोक। 42तिवा ङ्‍यिकरकी छ्‍यावा ते माथुप्‍सालेन्‍सिन ती छ्‍यावा तोङ्‍गुप मी तीकी ङ्‍यिकरला छ्‍यावा ति क्‍युर्नी बिन्‍नोक। तुक क्‍यानी तिवा ङ्‍यिकरकी पर्ला चुका तीकी तीला मङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये किवी?” 43तमा सिमोनकी सिक्‍यासुङ, “ङे नासामला ती मङ छ्‍यावा क्‍युर्नी बिन्‍दुप तीकी यिन।” ती थोनी येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ख्‍योरो टेके सिक्‍यासुङ।”

44तमा येशू ती पुम्‍पेजाकी थाकाला ग्‍युर्नी सिमोनला सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङ दी पुम्‍पेजाला ल्हो ताङ। ङ ख्‍योरो खाङ्‍बा वायिन। ख्‍योरो ङला काङ्‍बा टुतुप छ्‍यु साङ माबिन, यिने दीकी याङ ङे काङ्‍बाला खोरो मिक्‍च्‍युर थ्‍वोन बोनी खोरो र्‍ह थ्‍वोनी पि बिन्‍सुङ। 45ख्‍योरो याङ ङला पुका माक्‍या, यिने दीकी याङ ङ दे वा नेज्‍युनी ङे काङ्‍बाला पुका क्‍यावु ति क्‍यातोक वे। 46ख्‍योरो ङे गोला नुम कु माबिन, यिने दीकी याङ ङे काङ्‍बाला टि जङ्‍बु खाप नुम कुनी बिन्‍सुङ। 47तुक क्‍यानी ङ ख्‍युरुङला सिरिन, दी पुम्‍पेजा तीकी क्‍यावु दिक्‍पा बङी ति तासुङ, च्‍यिलासिसिन दीकी ङला मङ ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये क्‍यासुङ। चेयी तिराङ माफ ङ्‍येतुप तीकी ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये साङ चेयी राङ किवी।” 48तमा येशूकी ती पुम्‍पेजा तीला “ख्‍योरो दिक्‍पा तासुङ।” सिनी सुङ्‍सुङ। 49ती थोनी ते सापला देतुपतिवी खोप्‍राङ पर्ला दुक सिक्‍यासुङ, “दिक्‍पा साङ ता ज्‍यितुप ती मी ति सु यिनाङ?” 50यिने येशूकी ती पुम्‍पेजाला “ख्‍योरो ङला तेपा क्‍यावु तप्‍की ख्‍योरो दिक्‍पा तासुङ। त लोदिमु क्‍यानी ग्‍युक।” सिनी सुङ्‍सुङ।