Search form

लूका 7:14

14तमा खो गोमा कोर्नी खोरो छ्‍याक ति टामला रेक्‍सिमा रो खुरुपतिवा ति ते राङ टङ टङी देसुङ। तमा येशूकी सुङ्‍सुङ, “ओ आङो, ङ ख्‍युरुङला सिरिन, खोक लो।”