Search form

लूका 8

येशूला शब्‍ज्‍यी क्‍यावु पुम्‍पेजातिवा

1ती ज्‍युक्‍ला येशू ग्‍येसा ग्‍येसा ताङ युल युलला फेपिन सिरा कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक क्‍या नाङ्‍सुङ। खोकी लोमा च्‍यिङ्‍यीतिवा खोकी मुला नोक। 2तमा डेतिवा ग्‍यकुप ताङ नेजुतिवा नेसुर टेकुप ललाइ पुम्‍पेजातिवा साङ खोकी मुला राङ नोक। तिवी पर्ला गोमाला डे दिन चोके थेन्‍दुप मग्‍दलिनी सिरुप मरियम नोक। 3तमा यम्‍बा ति ग्‍येल्‍वु हेरोदकी खाङ्‍बी लाका चेक लावु मी खुजासकी पेर्मी योअन्‍ना ताङ सुसन्‍ना ताङ यम्‍बा पुम्‍पेजातिवा नोक। ती पुम्‍पेजातिवी खोप्‍रे टोङ्‍बा नेसुर येशू ताङ खोकी लोमातिवाला शब्‍ज्‍यी कियी नोक।

सप्‍ले लाका कितुप मीकी पे

(मत्ती १३:१-९; मर्कूस ४:१-९)

4तमा मी मङ्‍मु जोम्‍बुप ताङ ग्‍येसा ग्‍येसा नेसुर मीतिवा येशूकी चाला वुङ्‍यिन कितुप पेला खोकी तिवाला दुका पे यी शेन नाङ्‍सुङ, 5“सेन देपुप मी यी सेन देपुपला थेन्‍सुङ। तीकी सेन देप्‍सालेन्‍सिन ललाइ सेन ति लामला ख्‍येल्‍नी तिवा ति मीतिवी काङ्‍बी वोक्‍ला लेपुप ताङ नामगी च्‍यच्‍युमतिवी थुनी सोसुङ। 6तमा ललाइ सेन ति दोप्‍रोक खला ख्‍येल्‍नी क्‍येसुङ, यिने ते स लेन्‍बा मेतुप तप्‍की ती ति कम्‍बु ठोक गाल। 7तमा ललाइ सेन ति छेर्माङ दोङ्‍बी पर्ला ख्‍येल्‍नी छेर्माङ दोङ्‍बु साङ मुला राङ ग्‍या वानी तीला सेप्‍सुङ। 8तमा ललाइ सेन ति स ल्‍यामुला ख्‍येल्‍नी क्‍येनी ग्‍यानी दोम्‍बा सयी डुमा ग्‍यप्‍सुङ।” ती सुङ्‍सिमा येशूकी “सी ति ङ्‍येन्‍दुप नम्‍ज्‍योक नोके, तीकी ङ्‍येन्‍शी।” सिनी थोर ग्‍यप्‍नी सुङ्‍सुङ।

पे नेसुर सुङ्‍गुप तेन्‍दोक

(मत्ती १३:१०-२३; मर्कूस ४:१०-२०)

9ती ज्‍युक्‍ला येशूकी लोमातिवी दी पेकी तेन्‍दोक काङ यिन सिनी खोला टिसुङ। 10तमा खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङला याङ कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापकी छ्‍याककी ताम्‍ङे हाक्‍कोवु रिक्‍पा बिन वे। यिने मी यम्‍बातिवाला याङ ङ पेतिवा नेसुर शेतिन। तुक क्‍यावु ति ‘तिवी ल्‍हासिनाङ मोथोङ्‍शी, तमा थोसिनाङ हाक्‍मोकोशी सिनी यिन।’”

सप्‍ले लाका कितुप मीकी पेकी तेन्‍दोक

11“दी पेकी तेन्‍दोक ति दुकै यिन। सेन ति कोन्‍छ्‍योककी सुङ यिन। 12तमा लामला ख्‍येलुपतिवा ति दिवा राङ यिन। तिवी कोन्‍छ्‍योककी सुङ ति थोवु याङ थोसुङ, यिने शैतान वानी तिवी सेम नेमा ती सुङ ति ठोनी डिवी। तुक क्‍यानी तिवी तेपा क्‍यानी दिक्‍पा ने थर मुथुपी। 13दोप्‍रोक खला ख्‍येलुपतिवा ति दिवा राङ यिन। तिवी कोन्‍छ्‍योककी सुङ ङ्‍येन्‍नी गा क्‍यानी तीला सेमला लिङ्‍गिवी, यिने मर मेतुप दोके सेमगी दिङ्‍ला सुङ माज्‍यकुप तप्‍की उकुर च्‍यिक तिराङ तेपा किवी, यिने खोक्‍पा ल्‍हापला ख्‍येल्‍सिमा तिवी तेपा क्‍युर्नी ज्‍योकिवी। 14छेर्माङ दोङ्‍बी पर्ला ख्‍येलुपतिवा ति दिवा राङ यिन। तिवी सुङ ङ्‍येन्‍गिवी, यिने मिजी क्‍योङ्‍गुप पेला पप ताङ टोङ्‍बा ताङ मिजी किर्मुकी नासाम ताङ्‍नी डेलु मोगोर्वी। 15तमा स ल्‍यामुला ख्‍येलुपतिवा ति दिवा राङ यिन। तिवा सेम टेङ्‍बु ताङ ल्‍यामु क्‍यानी सुङ ङ्‍येन्‍नी ती सुङ ति नरी सेमला ज्‍याक्‍नी हम क्‍यान देनी डेलु गोर्किवी।”

च्‍योक्‍ची खकी दिप्‍ली

(मर्कूस ४:२१-२५)

16“सी साङ दिप्‍ली च्‍येनी नेक्‍योक वोक्‍ला उप्‍नी मोज्‍योकिवी, याङ्‍ना ठीकी वोक्‍ला मोज्‍योकिवी। बोरु तीला खाङ्‍बी नाङ्‍ला वुङ्‍गुपतिवाला ठछ्‍येली थोङ्‍शी सिनी च्‍योक्‍ची खला ज्‍योकिवी। 17काङ वोसिनाङ बानी ज्‍यकुप ति थोङ्‍गिवी, तमा छ्‍याकला ज्‍यकुप ति हाक्‍को च्‍यिनी ठछ्‍येली छ्‍या देन्‍गिवी। 18तुक क्‍यानी ख्‍यिराङ च्‍याङ्‍से क्‍यानी ल्‍यामु ङ्‍येना। सी लोला नोके, तीला मङ ल्‍हक्‍पा थोप्‍किवी। तमा सी लोला मेवे, तीकी लोला वोते सिनी नो क्‍यावु ति साङ ठोकिवी।”

येशूकी आमा ताङ नुपतिवा

(मत्ती १२:४६-५०; मर्कूस ३:३१-३५)

19ती ज्‍युक्‍ला येशूकी आमा ताङ नुपतिवा खोला ठेतुपला वानोक, यिने खाङ्‍बी नाङ्‍ला मी मङ्‍मु वोतुप तप्‍की तिवा खोकी चाला लेप माथुप। 20तमा मी ललाइकी येशूला “गेकेनकी आमा ताङ नुपतिवा गेकेनला ठेतुप नोनी पाङ्‍ला लानी देन्‍नोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 21तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “सी कोन्‍छ्‍योककी सुङ ङ्‍येन्‍नी ती सुङला युकिवे, तिवा ति ङे आमा ताङ नुपतिवा यिनो।”

येशूकी लुङ ताङ छ्‍यी बालापला कुशिमी जोवु

(मत्ती ८:२३-२७; मर्कूस ४:३५-४१)

22ङ्‍यिम्‍ज्‍यिक येशूकी खोरो लोमातिवाला “दाक्‍पु चे फर्केन डोप।” सिनी सुङ्‍सुङ। खोतिवा टुला जेनी फेपुप छाल्‍सुङ। 23तमा खोतिवा फेपिन वोतुप पेला येशू ति ङ्‍यि गाल्‍नोक। ती पेला ते चोला कशेन लुङ छ्‍यर्वा ग्‍यप्‍नी ती टुला छ्‍यी क्‍येङ्‍नी तिवा छासे कलेला ख्‍येल्‍नोक। 24तमा लोमातिवा येशूकी चाला गल्‍नी खोला ङ्‍यी चेयी सिरा सिक्‍यासुङ, “गेकेन, ओ गेकेन, ङ्‍यिराङ छ्‍यी नाङ्‍ला नुम्‍नी शेप छाल्‍सुङ!” ती थोसिमा येशू शेङ्‍नी ती लुङ ताङ ल्‍हकुप छ्‍यी बालापला वोरु तेन्‍सुङ। तमा लुङ ताङ छ्‍यी बालाप ति छ्‍याक्‍नी तेरी कुसुमी गाल्‍सुङ। 25तमा खोकी तिवाला “ख्‍यिरा तेपा कनी गाल?” सिनी टिसुङ। तिवा ज्‍यिवा ताङ हलेवा कियी सिरा खोप्‍राङ पर्ला दुक सिक्‍यासुङ, “खो ति सु यिनाङ? खोकी क नङ्‍सिन लुङ ताङ छ्‍यी बालापकी साङ खोकी कला ङ्‍येन्‍गिनोक।”

येशूकी डेकी कुलुप मीला टेक च्‍यितुप

(मत्ती ८:२८-३४; मर्कूस ५:१-२०)

26तमा येशू ताङ खोरो लोमातिवा गालील नेसुर चोकी फर्केनला वोतुप गेरासेनसकी लुङ्‍बाला लेप्‍सुङ। 27येशू टु नेसुर चोकी गारीला पाप्‍सालेन्‍सिन खोकी ती ग्‍येसाला देतुप डेकी कुलुप मी यीला ठेसुङ। ती मी तीकी अलायी गोमा नेज्‍युन मज्‍या माकोन्‍नी खाङ्‍बा मादेवा क्‍यानी शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुकला राङ देकिनोक। 28तीकी येशूला थोङ्‍सिमा च्‍यार ग्‍यप्‍नी खोकी दोङ्‍ला खवुतुङ्‍मा देनी थोर देनिन सिरा, “ओ चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योककी सेवु येशू, ख्‍योरे ति ङे मुला काङ तम्‍जी वे? ङ गोङ्‍बा शोयिन, ङला दुक्‍पा मातेर।” सिनी सिक्‍यासुङ। 29तीकी दुक सिक्‍यावु तेन्‍दोक ति येशूकी ती डेला ती मी नाङ नेसुर थेन ग्‍युक सिनी गोमाला के क नङ्‍गुप तप्‍की यिन। डेकी ती मीला थेङ्‍मा बङी जिम्‍नी दुक्‍पा बिन्‍दुप तप्‍की मीतिवी तीकी लाक्‍पा ताङ काङ्‍बाला च्‍यातकला तानी र्‍हेन्‍सुङ। यिन्‍सिनाङ तीकी ती च्‍यातकला तुम्‍बुर तुम्‍बुर च्‍येनी डेकी टिवु दासा पाङ्‍थेरी नेवा टोनी डिनोक।

30तमा येशूकी तीला टि नाङ्‍सुङ, “ख्‍योरो मिङ काङ यिन?” तीकी “मक्‍मी यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। च्‍यिलासिसिन डे मङ्‍मुतिवा तीकी नाङ्‍ला शुनोक। 31डेतिवी खोरुङला ङ्‍येलाला मातोङ सिनी येशूला गोङ्‍बा शुसुङ। 32ती पेला ते फचेक पम्‍दोकला फाक्‍पातिवा चोयी नोक। तमा डेतिवी खोरुङला ती फाक्‍पातिवी नाङ्‍ला शुक च्‍यी सिनी खोला गोङ्‍बा शुसिमा खोकी तिवाला शुक च्‍यिसुङ। 33तमा डेतिवा ती मी नाङ नेसुर थेन्‍नी फाक्‍पातिवी नाङ्‍ला शुसुङ। शुसिमा फाक्‍पातिवा पम्‍दोक नेमा छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यकिन गल्‍नी चोकी नाङ्‍ला लुम्‍नी नुम शिसुङ।

34ती थोङ्‍नी फाक्‍पा चोपतिवा टोन गल्‍नी ते च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे ति युल ताङ ग्‍येसाला लाप्‍सुङ। 35तमा मीतिवा ते च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे ति ल्‍हापला थेन वासुङ। तिवा येशूकी चाला वासिमा ती डे थेन गलुप मी ति मज्‍या कोन्‍नी येशूकी शापकी चाला देन वोतुप थोङ्‍नी तिवा ज्‍यिवा क्‍यासुङ। 36गोमा नेज्‍युन ती च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे थोङ्‍गुपतिवी ती डे ग्‍यपुप मी ति चुक क्‍यानी टेक्‍सुङ सिनी ते वावु मीतिवाला लाप्‍सुङ। 37तमा गेरासेनसकी फार छुर लुङ्‍बाकी तेरी मीतिवा छासे ज्‍यिवा क्‍यावु तप्‍की खोप्‍राङला क्‍युर ज्‍याक्‍नी फेप सिनी येशूला गोङ्‍बा शुसुङ। तुक क्‍यानी येशू टुला जेनी लोक्‍नी फेप्‍सालेन्‍सिन 38ती डे थेन गलुप मी तीकी खोरुङला साङ खो ताङ मुला डो च्‍यी सिनी येशूला गोङ्‍बा शुसुङ। 39यिने येशूकी तीला “ख्‍युरुङ ख्‍योरो खाङ्‍बा लोक्‍नी कोन्‍छ्‍योककी ख्‍योरो थोक्‍ला काङ लाका क्‍या नाङ्‍सुङ, ती ति मीतिवाला लोप।” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा ती मी ति तेसुर गल्‍नी येशूकी तीकी थोक्‍ला क्‍या नङ्‍गुप लाकाकी कोर्ला तेरी ग्‍येसातिवाला लाप्‍सुङ।

याइरसकी पुम ताङ ठक थेन्‍दुप नेज्‍यु वोतुप पुम्‍पेजा

(मत्ती ९:१८-२६; मर्कूस ५:२१-४३)

40तमा येशू लोक्‍नी फेप्‍सालेन्‍सिन मी मङ्‍मुकी खोला गासो शुसुङ, च्‍यिलासिसिन तिवा तेरी खोला गुनी देनोक। 41ती पेला याइरस सिरुप यहूदी छ्‍योखाङकी मी छ्‍ये यी वानी येशूकी शापकी चाला देनी खोरो खाङ्‍बा फेप सिनी खोला गोङ्‍बा शुसुङ। 42च्‍यिलासिसिन तीकी लो च्‍यिङ्‍ङी लेपुप च्‍यिक राङ वोतुप पुम ति नानी शिला के नोक।

येशू तीकी मुला फेपिन कितुप पेला मी माङ्‍छ्‍योककी खोला पुलिन नोक। 43ती पेला ते मी माङ्‍छ्‍योककी पर्ला लो च्‍यिङ्‍ङी सेक ठक थेन्‍दुप नेजु वोतुप पुम्‍पेजा यी नोक। तीकी खोरो लोला वोतुप टोङ्‍बा तेरी डोसुम ताङ्‍सिनाङ तीला सी साङ टेक ज्‍यि माथुप्‍नोक। 44ती पुम्‍पेजा ति येशूकी तिङ नेसुर वानी खोकी नम्‍सी गारीला रेक्‍सुङ, रेक्‍लुङ्‍मे शार्क्येक तीकी ठक थेन्‍दुप ति छेसुङ। 45तमा येशूकी “सी ङला रेक ताङ?” सिनी टिसुङ। यिने तेरीकी “ङे याङ मारेक।” “ङे याङ मारेक।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा पत्रुसकी “गेकेन, मी माङ्‍छ्‍योककी गेकेनकी गारी गुरीला चुम्‍नी पुलिन वे।” सिनी सिक्‍यासुङ। 46यिने येशूकी सुङ्‍सुङ, “ललाइकी ङला रेकुप राङ यिन। ङ नेसुर ङार थेन गलुप ति ङे हाक्‍कोसुङ।” 47तमा ती पुम्‍पेजा तीकी खुरुङ मङ यिप्‍नी दे मुथुपुप हाक्‍कोनी र्‍हुकिन सिरा वानी खोकी शापला खवुतुङ्‍मा देसुङ। तमा तेरी मीतिवी मिङ्‍गाला तीकी च्‍यिला खोला रेकुप ताङ चुक क्‍यानी शार्क्येक खोरो नेज्‍यु ति टेक्‍सुङ सिनी सिक्‍यासुङ। 48येशूकी ती पुम्‍पेजाला “पुमो, ख्‍योरो तेपा क्‍यावु तप्‍की ख्‍युरुङ टेक्‍सुङ। त लोदिमु क्‍यानी ग्‍युक।” सिनी सुङ्‍सुङ।

49येशूकी तुक सुङ्‍यिन वोतुप पेला याइरसकी खाङ्‍बा नेसुर मी यी वानी याइरसला “ख्‍योरो पुम याङ शिसुङ। त गेकेनला मङ होप्ग्‍यल माशु।” सिनी सिक्‍यासुङ। 50ती थोनी येशूकी याइरसला सुङ्‍सुङ, “ख्‍युरुङ ज्‍यिवा माकी, तेपा तिराङ की। ख्‍योरो पुम टेकिवी।” 51येशू याइरसकी खाङ्‍बा लेप्‍सिमा पत्रुस, याकूब, यूहन्‍ना ताङ ती पुम्‍पेजी पपाआमाला मिसिन यम्‍बा सुलाङ खोकी मुला खाङ्‍बी नाङ्‍ला शुक माच्‍यी। 52ते मी तेरी ती पुम शेपकी थोक्‍ला ङुप्‍राङ कियी वोतुप थोङ्‍नी खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङुप्‍राङ माकी। दी याङ माशी वे, ङ्‍यिलोकुप तिराङ यिन।” 53तिवी ती पुम ति वुतुङ के शेप यिन सिनी छ्‍या वोतुप तप्‍की येशूला मर्च्या क्‍यासुङ। 54यिने येशूकी ती पुमकी लाक्‍पाला जिम्‍नी, “आङो, खोक लो।” सिनी सुङ्‍सुङ। 55खोकी तुक सुङ्‍सिमा ती पुमकी नम्‍शिङ ति लोक्‍नी वानी ती ति शार्क्येक खोक लासुङ। येशूकी तीला काङ रे च्‍यिक रे साप समा बिन सिनी तिवाला योक कुसुङ। 56तमा ती पुमकी पपाआमा ति छासे हलेवा क्‍यासुङ। यिने येशूकी ती च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे ति सुला साङ मासिर सिनी तिवाला क नाङ्‍सुङ।