Search form

लूका 9:26

26सु ङ ताङ ङे येन्‍देनला ङोछा किवे, ङ मी पुज्‍युङ साङ ङ ताङ पपा कोन्‍छ्‍योक ताङ चाङ्‍मा वोतुप देवाच्‍येनकी लेन क्‍योलुप थुतिवी मोवा ताङ मुला वुङ्‍गुप पेला तीला ङोछा कितिन।