Search form

मर्कूस 1:12

शैतानकी येशूला खोक्‍पा ल्‍हावु

12तमा शार्क्येक कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माकी येशूला दासा पाङ्‍थेरीला ताङ्‍सुङ।