Search form

मर्कूस 1:2

2कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यशैयाकी टिवु कोन्‍छ्‍योककी सुङ नाङ्‍ला,

“ल्‍होसा, ङ ङे लेन क्‍योलुप मीला ख्‍योरे गोमाला तोङ्‍यिनो।

तीकी ख्‍योरे लाम टडिक किवितो।