Search form

मर्कूस 12:28

तेरी सिनाङ क छ्‍ये

(मत्ती २२:३४-४०; लूका १०:२५-२८)

28ती पेला यहूदी छ्‍योकी गेकेन यी वानी येशूला सदुकीतिवी मुला केवुल कियी वोतुप थोनोक। येशूकी सदुकीतिवाला टिलेन ल्‍यामु नङ्‍गुप थोनी तीकी खोला टिसुङ, “गेकेन, कोन्‍छ्‍योककी कतिवी नाङ्‍ला तेरी सिनाङ क छ्‍ये ति चुका ति यिन?”