Search form

मर्कूस 12:30

30ख्‍योरो तेरी सेमगी दिङ ने, ख्‍योरो तेरी मिजी ने, ख्‍योरो तेरी नासाम ने, ख्‍योरो तेरी ङार ने रङगी चोवो कोन्‍छ्‍योकला ङ्‍यिङ्‍ज्‍ये की।’