Search form

मर्कूस 12:39

39तमा यहूदी छ्‍योखाङला टाल जिम्‍बुप ताङ डेनला टला देतुप गा किवी।