Search form

मर्कूस 13:1

येशूकी यहूदी ल्‍हङाङ ना डोप कोर्ला सुङ्‍गुप

(मत्ती २४:१-२४; लूका २१:५-१९)

1येशू यहूदी ल्‍हङाङ नेसुर पाङ्‍ला थेनिन वोतुप पेला खोकी लोमातिवी पर्ला मिरा च्‍यिककी खोला “ल्‍हो ताङ, गेकेन! चुका दो ग्‍येर्पुतिवा! चुका खाङ्‍बा ग्‍येर्पुतिवा!” सिनी सिक्‍यासुङ।