Search form

मर्कूस 13:14

ज्‍यिवा लङ्‍गुप छेटाङकी तुजे

(मत्ती २४:१५-२८; लूका २१:२०-२४)

14“तमा ना तोङ्‍गुप क्‍युक्‍टो लङ्‍गुप च्‍यालक ति वुङ मेङ्‍गुप दासाला लानी वोतुप ति ख्‍यिरा थोङ्‍गिवी। (लोपुप तीकी दीकी तेन्‍दोक हाक्‍कोशी) तमा ती पेला यहूदियाला वोतुपतिवा री नेवा टो डोशी।