Search form

मर्कूस 13:25

25कर्मातिवा नाम नेसुर लुम्‍गिवी, तमा नामला वोतुप ङारतिवा योकिवी।