Search form

मर्कूस 14

येशूला सेतुप च्‍यु छलुप

(मत्ती २६:१-५; लूका २२:१-२; यूहन्‍ना ११:४५-५३)

1तमा यहूदी थरुप तुछ्‍येन ताङ खमीर मालुकुप शुब्‍ज्‍याङ साप तुछ्‍येन वुङ्‍गुपला ङ्‍यिमा ङ्‍यी लुनी नोक। ती पेला कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी चुक क्‍यानी येशूला जिम्‍नी सेतुप सिनी खोप्‍रे नाङ्‍ला च्‍यु ल्‍हयी नोक। 2यिने तिवी “ती तुछ्‍येनला ति तुक माकी, मिसियाङ मीतिवा हराङ हुरुङ किवी।” सिनी सिक्‍यासुङ।

पुम्‍पेजा यीकी येशूकी गोला टी जङ्‍बु खाप नुम पुवु

(मत्ती २६:६-१३; यूहन्‍ना १२:१-८)

3तमा येशू बेथानिया युलला सिमोन सिरुप जे ग्‍यपुप मी यीकी खाङ्‍बाला फेप्‍सुङ। खो ते सोल शेयी वोतुप पेला पुम्‍पेजा यीकी सिङ्‍गमरमरकी बोक्‍तल यी नाङ्‍ला गोङ कुर्मु नावु टी जङ्‍बु खाप नुम खुर्नी वासुङ। ती र्‍हे मेतुप नुम ति जटामसी सिरुप दोङ्‍बु नेसुर जोवु नोक। तमा तीकी बोक्‍तल च्‍याक्‍नी ती टी जङ्‍बु खाप नुम ति येशूकी गोला पुसुङ। 4ती थोङ्‍नी ते वोतुप मी ललाइ ङ्‍यिर्मु लानी च्‍यिककी च्‍यिकला “च्‍यिला दी टी जङ्‍बु खाप नुम ति ना तङ्‍गुप यिनाङ? 5दी ति ङुलकी डप्‍बु सयी सुम सिनाङ ल्‍हक्‍पा क्‍यानी चोनी पेराङ्‍बुतिवाला तेर थुप्‍किवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा तिवी ती पुम्‍पेजा तीला छासे वोरु तेन्‍सुङ। 6यिने येशूकी सुङ्‍सुङ, “तीला क्‍युर्नी ज्‍योक, तीला वोरु मादेन। ख्‍यिराङ च्‍यिला तीला दुक्‍पा तेर्किवी? दी पुम्‍पेजी याङ ङे थोक्‍ला लाका ल्‍यामु राङ क्‍या वे। 7पेराङ्‍बुतिवा याङ ख्‍यिरा मुला नरी लुकिवी। तुक क्‍यानी नम पेला ख्‍यिरा नो लङ्‍गिवे, ती पेला राङ तिवाला दाल्‍जा कि थुप्‍किवी। यिने ङ याङ नरी ख्‍यिरा मुला मुलुवी। 8दी पुम्‍पेजा तीकी याङ खोरो काङ कि थुपुप ति क्‍यावु यिन। तीकी ङे जुला टी जङ्‍बु खाप नुम पुनी ङे फुङ्‍बु कल्‍दोक कितुपकी थोक्‍ला टडिक क्‍यावु यिन। 9ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन। जम्‍बुलिङकी चुका दासाला साङ लेन ल्‍यामु ख्‍याप्‍टाक किवे, ते दी पुम्‍पेजा तीकी क्‍यावु लाका साङ लाप्‍नी तीला टेन्‍गिवी।”

यहूदाकी येशूला जिम्‍बुपला टडिक क्‍यावु

(मत्ती २६:१४-१६; लूका २२:३-६)

10तमा येशूकी लोमा च्‍यिङ्‍ङी नाङ ने यहूदा इस्‍करियोत सिरुप लोमा ति कोङ्‍यार छ्‍येतिवी चाला गल्‍नी येशूला जिम तेरुप सिनी ताम्‍ङे क्‍यासुङ। 11दी ताम्‍ङे थोनी कोङ्‍यार छ्‍येतिवा छासे गा क्‍यानी यहूदाला टङ्‍गा तेरुप सिनी थाक्‍छ्‍येसुङ। तमा यहूदा तीकी येशूला जिम तेरुप च्‍यु ल्हानी देसुङ।

येशूकी लोमातिवी मुला तिङ्‍मी डेन शेवु

(मत्ती २६:१७-३०; लूका २२:७-२३; यूहन्‍ना १३:२१-३०; १ कोरिन्‍थी ११:२३-२५)

12ती ज्‍युक्‍ला खमीर मालुकुप शुब्‍ज्‍याङ साप तुछ्‍येन वासुङ। ती तुछ्‍येनकी ङ्‍यिमा थल्‍माला यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी थोक्‍ला मीतिवी लुक रुक सेनी जिन्‍बा तोङ्‍गिनोक। ती पेला येशूकी लोमातिवी खोला “गेकेन, ङ्‍यिराङ कनी गल्‍नी गेकेनकी थोक्‍ला यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी डेन टडिक कितुप गेकेनकी नो वे?” सिनी टिसुङ। 13तमा खोकी लोमा मिरा ङ्‍यीला दुक सुङ्‍नी ताङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ ग्‍येसाला ग्‍युक। तमा ते ख्‍यिरा दिङ्‍गर नाङ्‍ला छ्‍यु खुरुप ख्‍योक्‍पेजा यी ठेकिवी। तीला तिङ्‍यानी ग्‍युक। 14ती मी ति चुका खाङ्‍बी नाङ्‍ला शुकिवे, ती खाङ्‍बी ज्‍यिन्‍दाकला गल्‍नी ‘ङ्‍यिरा गेकेनकी ङ ताङ ङे लोमातिवा यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी डेन साप जे ति कनी वे सिनी टि नाङ्‍सुङ।’ सिनी सी। 15तमा तीकी ख्‍यिराङला येर तेला टडिक क्‍या वोतुप जे ग्‍येर्पु यी छ्‍या देन्‍गिवी। ते राङ दाक्‍पी थोक्‍ला डेन टडिक की।” 16लोमातिवा तेसुर ग्‍येसाला गल्‍नी ल्‍हासालेन्‍सिन खोकी सुङ्‍गुप दोके तेरी ठेसुङ। तमा तिवी ते राङ यहूदी थरुप तुछ्‍येनकी डेन टडिक क्‍यासुङ।

17ती गोमु येशू लोमा च्‍यिङ्‍ङी ताङ मुला ती खाङ्‍बाला फेप्‍सुङ। 18तमा खोतिवा ज्‍युनी डेन शेयी वोतुप पेला येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, ङ ताङ मुला डेन सापतिवी पर्ला मिरा च्‍यिककी ङला जिम तेर्किवी।” 19ती थोनी तिवी सेमला पप लानी रे रेकी खोला “गेकेन, ती ति ङ यिन?” सिनी सिक्‍यासुङ। 20तमा खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ च्‍यिङ्‍ङी पर्ला मिरा च्‍यिककी ङ ताङ मुला कोरी नाङ्‍ला शुब्‍ज्‍याङ पानी सयी वे, ती राङ यिन। 21ङ मी पुज्‍युङ ति खोरो कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी सुङ नाङ्‍ला टिवु दोके क्‍यानी डिवी, यिने मी पुज्‍युङला जिम तेरुप तीला ति मोताप सुकिवी। ती याङ माक्‍येवु राङ यिन्‍सिन तीकी थोक्‍ला ल्‍यामु वुङ्‍गुप्‍जा।”

22तमा खोतिवा शेयी वोतुप पेला येशूकी शुब्‍ज्‍याङ लानी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍सिमा च्‍याक्‍नी लोमातिवाला तेरिन सिरा “लोसा, दी ति ङे जु यिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। 23ती ज्‍युक्‍ला खोकी कोरा लानी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍सिमा तिवाला नाङ्‍सुङ। तमा तिवा तेरीकी ती कोरा नेमा थुसुङ। 24येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दी ति मी बङीकी थोक्‍ला देन्‍दुप कोन्‍छ्‍योककी थाक्‍छ्‍येन नङ्‍गुप ङे ठक यिन। 25ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, ङ कोन्‍छ्‍योककी ग्‍येल्‍खापला सम्‍बा क्‍यानी माथुवा सेक्‍ला ङ येलुङ गुन्‍डुम दोङ्बी डेलु नेमा जोवु ति मुथुङ।” 26ती ज्‍युक्‍ला खोतिवा कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप लु च्‍यिक लानी जैतुन पम्‍दोक नेवा फेप्‍सुङ।

पत्रुसकी खोरुङला ङो मेशेवी सिनी येशूकी सुङ्‍गुप

(मत्ती २६:३१-३५; लूका २२:३१-३४; यूहन्‍ना १३:३६-३८)

27ती पेला येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ तेरीकी ङला क्‍युर ज्‍याक्‍नी टोनी डिवी। च्‍यिलासिसिन कोन्‍छ्‍योककी सुङ नाङ्‍ला दुक सिनी टि वे,

‘ङ लुक गोठालाला सेतिन।

तमा लुकतिवा थरा थुरा डिवी।’*

28यिने ङ शेप ने सेन्‍बु लासिमा ख्‍यिराङ सिनाङ गोमाला के गालीलला डोयिनो।” 29तमा पत्रुसकी येशूला “तेरीकी गेकेनला क्‍युर्नी ज्‍याक्‍सिनाङ ङ याङ नाम्‍साङ क्‍युर्नी मोज्‍योक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 30येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “ङ ख्‍युरुङला टेङ्‍बो सिरिन, हारिङ नुपला च्‍यवु कुकुरी थेङ्‍मा ङ्‍यी देन्‍दुप सिनाङ गोमाला ख्‍योरो ङला थेङ्‍मा सुम ङो मेशेवी सिनी सिवी।” 31यिने पत्रुसकी मङ कार क्‍यानी, “ङ गेकेन ताङ मुला शि राङ गोसिनाङ गेकेनला ङो मेशेवी सिनी मिसिर।” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा यम्बा लोमातिवी साङ तुकै राङ सिक्‍यासुङ।

येशूकी गेतसमनी दुम्‍डोकला मोपोर क्‍यावु

(मत्ती २६:३६-४६; लूका २२:३९-४६)

32ती ज्‍युक्‍ला येशू लोमातिवा ताङ मुला गेतसमनी सिरुप दुम्‍डोकला फेप्‍सुङ। ते लेप्‍सिमा खोकी लोमातिवाला “ङ मोपोर कितुप सेक ख्‍यिराङ दे राङ दे।” सिनी सुङ्‍सुङ। 33तमा खोकी लोमातिवी नाङ ने पत्रुस ताङ याकूब ताङ यूहन्‍नाला खोरो मुला राङ टिनी फेप्‍सुङ। ती पेला खोकी सेम छासे सेम्‍दुक लानी छप्‍छुपा कितुप छाल्‍सुङ। 34खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङे सेम छासे सेम्‍दुक लानी शेप दोके छ्‍याता छ्‍यिता गल वे। ख्‍यिराङ ङ्‍यिमालोका क्‍यानी दे राङ देता।” 35तमा खो ति चेयी फेचेक फेप्‍नी सला खवुतुङ्‍मा ज्‍युनी च्‍युङ थुप्‍सिन दी छेटाङकी तुजे ति खो नेसुर दोशी सिनी मोपोर क्‍या नाङ्‍सुङ। 36लोङ खोकी सुङ्‍सुङ, “पपा, ओ ङे पपा, पपी तेरी कि थुप्‍किवी। दी छेटाङकी कोरा ति ङ नेसुर दोनी नाङ। यिन्‍सिनाङ ङे नोवाला मिन, पपी नोवा दोके राङ च्‍युङ्‍शी।” 37तमा येशू लोमा सुमकी चाला लोक्‍नी फेप्‍सालेन्‍सिन तिवा ङ्‍यिलोङ राङ वोतुप थोङ्सुङ। खोकी पत्रुसला सुङ्‍सुङ, “सिमोन, ख्‍युरुङ ङ्‍यिलोक्‍नी राङ वे? ख्‍युरुङ छ्‍युजी च्‍यिक साङ ङ्‍यिमालोका क्‍यानी दे मुथुप्‍नोक? 38ख्‍यिराङ खोक्‍पा ल्‍हापला मेख्‍येलुपला ङ्‍यिमालोका क्‍यानी मोपोर की। सेमला ति कितुप नो वे, यिन्‍सिनाङ जुकी अला कि मुथुपी।”

39येलुङ येशू फार फेप्‍नी गोमी दोके क्‍यानी मोपोर क्‍या नाङ्‍सुङ। 40लोङ छुर फेप्‍सालेन्‍सिन तिवा ङ्‍यिलोक्‍नी राङ नोक, च्‍यिलासिसिन तिवा छासे ङ्‍यी जिनी मिक साङ बे मुथुप्‍नोक। तमा तिवी खोला काङ सिरुप काङ सिरुप गाल्‍सुङ। 41येशू थेङ्‍मा सुम्‍बाला मोपोर क्‍यानी छुर फेप्‍सिमा तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ तरोङ साङ ङ्‍यिलोक्‍नी राङ देकिवी? त याङ ग्‍यावा, तुजे लेम वे। ल्‍होसा, ङ मी पुज्‍युङ दिक्‍छेनतिवी लकला चेक तेतुप छल वे। 42त याङ ख्‍यिराङ लो, दाक्‍पु डोप! ङला जिम तेरुप ति चाला राङ वा वे।”

येशूला जिम्‍बुप

(मत्ती २६:४७-५६; लूका २२:४७-५३; यूहन्‍ना १८:३-१२)

43येशूकी तुक सुङ्‍यिन वोतुप पेला लोमा च्‍यिङ्‍ङी नाङ ने यहूदा सिरुप लोमा ति ते लेसुङ। ती पेला कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवी तङ्‍गुप मीतिवा खुर्पा ताङ लकाम खुर्नी यहूदा ताङ मुला ते लेसुङ। 44तमा येशूला जिम तेरुप यहूदा तीकी येशूला जिम वावु मीतिवाला दुक सिक्‍यानोक “सुला ङे पुका किवे, ती राङ येशू यिन। तीला जिम्‍नी टि ग्‍युक।” 45तमा यहूदा ति येशूकी चिप्‍ला गल्‍नी, “टसी देलेक, गेकेन!” सिनी खोला पुका क्‍यासुङ। 46तोजो पेला राङ तिवी येशूला जिम्‍सुङ। 47ते चाला लान देतुप मीतिवी पर ने मिरा च्‍यिककी खुर्पा थेन्‍नी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी लावाकी नम्‍ज्‍योक ति टेप च्‍येसुङ। 48तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ च्‍याक्‍पा जिम्‍बुप दोके क्‍यानी खुर्पा ताङ लकाम खुर्नी ङला जिम्‍बुपला वावु? 49ङ ङ्‍यिमी टेङ यहूदी ल्‍हङाङला ख्‍यिरा मुला देनी मीतिवाला लाप्‍सिनाङ ख्‍यिरा ङला माजिम। यिने कोन्‍छ्‍योककी सुङला टिवु ति तेरी छेवुला दुकै च्‍युङ्‍गुप यिन।” 50तमा लोमातिवा तेरीकी येशूला क्‍युर ज्‍याक्‍नी टोनी गाल।

51ती पेला खोरो जुला रा क्‍येङ्‍मा यी तिराङ टिलुप ख्‍योक्‍पेजा नाज्युङ यी येशूकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। तमा तिवी तीला जिम्‍सुङ। 52यिने ती ति खोरो टिलुप रा क्‍येङ्‍मा ति क्‍युर ज्‍याक्‍नी पेर्तुङ्‍बा राङ टोनी गाल।

येशूला यहूदी छोक्‍पाकी छ्‍येतिवी चाला टि गलुप

(मत्ती २६:५७-६८; लूका २२:५४-५५, ६३-७१; यूहन्‍ना १८:१३-१४, १९-२४)

53तमा तिवी येशूला जिम्‍नी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी चाला टिनी गाल्‍सुङ। ते कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी गोमा कितुप मी छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा तेरी जोम्‍नोक। 54पत्रुस ति फेचेक नेसुर येशूकी तिङ्‍ला तिङ्‍यानी तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी खाङ्‍बी लेङाङ नाङ्‍ला शुनी खाङ्‍बा र्‍हेन्‍दुपतिवी मुला मे देयिन देनोक।

55कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छोक्‍पाकी मी छ्‍येतिवी खोला सेतुप क्‍येन तेरुप पङ्‍बु छल्‍सिनाङ काङ पङ्‍बु माङ्‍ये। 56मी बङीकी येशूकी तेन्‍दोकला जिनोक जोनी पङ्‍बु बिन्‍सुङ, यिन्‍सिनाङ तिवी पङ्‍बु ति माडिक। 57तमा मी ललाइकी येशूकी तेन्‍दोकला जिनोक जोनी दुक सिनी पङ्‍बु बिन्‍सुङ, 58“दीकी ‘ङ दी मीकी जोवु ल्‍हङाङ ति र्‍हम्‍नी मीकी माजोवु ल्‍हङाङ यम्‍बा ति ङ्‍यिमा सुमकी नाङ्‍ला राङ जोयी।’ सिनी सिक्‍यावु ति ङ्‍यिरा थोसुङ।” 59यिने तिवी बिन्‍दुप पङ्‍बु साङ माडिक। 60तमा तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये ति तेरी मीतिवी पर्ला लानी येशूला “तिवी ख्‍योरो तेन्‍दोकला बिन्‍दुप पङ्‍बुकी कोर्ला ख्‍योरो मुला काङ साङ टिलेन मे?” सिनी टिसुङ। 61यिने येशू खरक्‍पा ज्‍युनी काङ टिलेन मासुङ। लोङ तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी खोला टिसुङ, “वुतुङ के ख्‍युरुङ टेङ्‍बु वोतुप कोन्‍छ्‍योककी सेवु ख्रीष्‍ट राङ यिन?” 62येशूकी सुङ्‍सुङ, “यिन, ती ति ङ राङ यिन। मी पुज्‍युङ चोछ्‍ये वोतुप कोन्‍छ्‍योककी यावी थाकाला देतुप ताङ देवाच्‍येन नेमा मुक्पी ख नेमा वुङ्‍गुप ति ख्‍यिरा थोङ्‍गितो।” 63ती ताम्‍ङे थोसिमा तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये तीकी खोरो मज्‍या र्‍होलिन सिरा सिक्‍यासुङ, “त ङ्‍यिराङला यम्‍बा पङ्‍बु च्‍यिला गोसुङ? 64तीकी कोन्‍छ्‍योकला मारे तङ्‍गुप ताम्‍ङे ति ख्‍यिरा थोसुङ। ख्‍यिरा नासामला चुकै वे?” तमा तिवा तेरीकी खोला सेतुप छ्‍येर्पा तेर राङ गोकिवी सिनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। 65तिवी पर्ला ललाइकी येशूला छ्‍यिन्‍दुर ग्‍यप्‍सुङ, तमा खोकी शाल उप्‍नी बेपिन सिरा “त ख्‍युरुङला बेपुप ति सु यिन नम्‍दर शे!” सिनी सिक्‍यासुङ। तमा ती खाङ्‍बा र्‍हेन्‍दुपतिवी साङ खोला पोप्‍सुङ।

पत्रुसकी येशूला ङो मेशेवी सिक्‍यावु

(मत्ती २६:६९-७५; लूका २२:५६-६२; यूहन्‍ना १८:१५-१८, २५-२७)

66तोजो पेला पत्रुस मला लेङाङ खला देनी नोक। तमा ती पेला तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍येकी लावाम यी वानी 67पत्रुस मे देयी वोतुप थोङ्‍सिमा तीला ल्‍यामो क्‍यान ल्‍हानी सिक्‍यासुङ, “ख्‍युरुङ साङ नासरतकी मी येशू ताङ मुला वोतुप मिन रो?” 68यिने पत्रुसकी “मिन, ख्‍योरे सिक्‍यावु ति ङला हाक राङ माको।” सिनी सिक्‍यासुङ। ती ज्‍युक्‍ला ती ति पाङगी गे चा नेवा गाल। 69ती पेला येलुङ ती लावाम तीकी पत्रुसला थोङ्‍नी ते लानी वोतुपतिवाला “दी मी ति तिवी परकी मिरा च्‍यिक यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 70यिने पत्रुसकी लोङ “ङ मिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। चेयी ज्‍युक्‍ला ते लानी देतुप मीतिवी लोङ पत्रुसला “वुतुङ के ख्‍युरुङ ति तिवी परकी मिरा च्‍यिक यिन, च्‍यिलासिसिन ख्‍युरुङ गालीलकी मी यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 71येलुङ पत्रुसकी न क्‍यल्‍नी, “ङे जिनोक जोवु यिन्‍सिन ङे खला पर्च्या ख्‍येल्‍शी। ख्‍योरो सिक्‍यावु मी तीला ङे ङो राङ मेशेवी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 72ती पेला राङ शार्क्येक च्‍यवु कुकुरी थेङ्‍मा ङ्‍यिवा तेन्‍सुङ। तमा पत्रुसला “च्‍यवु कुकुरी थेङ्‍मा ङ्‍यी देन्‍दुप सिनाङ गोमाला के ख्‍योरो ङला थेङ्‍मा सुम ङो मेशेवी सिवी।” सिनी येशूकी सुङ्‍गुप ताम्‍ङे ति टेन्‍नी कशेन ङुसुङ।