Search form

मर्कूस 14:29

29तमा पत्रुसकी येशूला “तेरीकी गेकेनला क्‍युर्नी ज्‍याक्‍सिनाङ ङ याङ नाम्‍साङ क्‍युर्नी मोज्‍योक।” सिनी सिक्‍यासुङ।