Search form

मर्कूस 14:55

55कोङ्‍यार छ्‍येतिवा ताङ यहूदी छोक्‍पाकी मी छ्‍येतिवी खोला सेतुप क्‍येन तेरुप पङ्‍बु छल्‍सिनाङ काङ पङ्‍बु माङ्‍ये।