Search form

मर्कूस 2

लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मीला येशूकी टेक च्‍यितुप

(मत्ती ९:१-८; लूका ५:१७-२६)

1ङ्‍यिमा चेयी ज्‍युक्‍ला येशू येलुङ कफर्नहुम ग्‍येसाला फेप्‍सुङ। तमा खो खाङ्‍बा यी नाङ्‍ला ज्‍यु वोतुप थोनी 2मीतिवा ती खाङ्‍बा ति खटेक जोम्‍नी खाङ्‍बी फिला नाङ्‍ला काङ्‍बा ज्‍योकुप दासा साङ माच्‍युङ। तमा तोजो पेला येशूकी तिवाला कोन्‍छ्‍योककी सुङ ख्‍याप्‍टाक कियी नोक। 3ती पेला लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मी यीला मिरा ज्‍यीकी खुर्नी ते लेसुङ। 4ते मी मङ्‍मु वोतुप तप्‍की तिवी ती मी तीला येशूकी चाला खुन डो माथुप। तमा तिवी येशू ज्‍यु वोतुप खाङ्‍बी फी ने केला टापा जेन गल्‍नी ती खाङ्‍बी थोक लोक्‍नी ती लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मीला सप्‍तेन ताङ डके येशूकी चिप्‍ला पाप्‍सुङ। 5तिवी तेपा थोङ्‍नी येशूकी ती लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मी तीला सुङ्‍सुङ, “पुज्‍यो! ख्‍योरो दिक्‍पातिवा तासुङ।”

6दी थोनी ते वोतुप यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी खोप्‍रे सेमला दुक सिनी नासाम ताङ्‍नोक, 7“च्‍यिला दी मी तीकी दुका ताम्‍ङे कि ताङ? दीकी याङ कोन्‍छ्‍योकला के मारे तोङ्‍गिनोक। कोन्‍छ्‍योक मिसिन सी दिक्‍पातिवा ता ज्‍यि थुप्‍किवी?” 8येशूकी तिवी सेमला दुकै नासाम तङ्‍गुप ति शार्क्येक हाक्‍कोनी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिरा च्‍यिला दुका नासाम तोङ्‍गिवी? 9दी लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मीला ‘ख्‍योरो दिक्‍पातिवा तासुङ।’ सिरुप ताङ ‘ख्‍योरो सप्‍तेन खुर्नी ग्‍युक।’ सिरुप ताम्‍ङे नाङ ने चुका ति जोल्‍हमु यिनाङ? 10यिने ङ मी पुज्‍युङला जम्‍बुलिङला दिक्‍पा ता ज्‍यितुप ओङ वे सिरुप ति ङ ख्‍यिराङला हाक्‍को ज्‍यितिन।” तमा येशूकी ती लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मीला सुङ्‍सुङ, 11“ङ ख्‍युरुङला सिरिन, ख्‍युरुङ खोक लानी ख्‍योरो सप्‍तेनतिवा खुर्नी खाङ्‍बा ग्‍युक।” 12खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे ती लाक्‍पा काङ्‍बा शोरुप मी ति खोक लानी शार्क्येक तेरी मीतिवी थोङ्दाङला खोरो सप्‍तेन खुर्नी गाल्‍सुङ। तमा ते वोतुप मीतिवा तेरी छासे हलेवा क्‍यानी, “दुका लाका याङ ङ्‍यिरा नाम्‍साङ माथोङ!” सिनी कोन्‍छ्‍योकला सोवा तेक्‍सुङ।

येशूकी लेवीला कतङ्‍गुप

(मत्ती ९:९-१३; लूका ५:२७-३२)

13ती ज्‍युक्‍ला येशू येलुङ ग्‍येम्‍छोकी गारीला फेप्‍सुङ। ते मी बङी खोकी चाला जोम्‍सालेन्‍सिन खोकी तिवाला येन्‍देन नाङ्‍सुङ। 14तमा तेसुर येशू फेप्‍सालेन्‍सिन अल्‍फयसकी पुज्‍युङ लेवी ति से दुतुप लेखुङला देतुप थोङ्‍नी खोकी तीला “ख्‍युरुङ ङे तिङ्‍ला तिङ्‍यो।” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा ती लेवी ति खोक लानी खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ।

15ती ज्‍युक्‍ला येशू लेवीकी खाङ्‍बा सोल शेवुला ज्‍युसालेन्‍सिन ते से दुतुप मीतिवा ताङ दिक्‍छेनतिवा खो ताङ खोकी लोमातिवी मुला देनी समा सयिन नोक, च्‍यिलासिसिन ते खोला तिङ्‍योकुपतिवा बङी नोक। 16ती पेला खो दिक्‍छेनतिवा ताङ से दुतुपतिवी मुला सोल शेयी वोतुप थोङ्‍नी फरिसी छोक्‍पाकी यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी खोकी लोमातिवाला टिसुङ, “तीकी च्‍यिला से दुतुपतिवा ताङ दिक्‍छेनतिवी मुला देनी समा सोवु यिन?” 17दी थोनी येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “नेजु मेतुपतिवाला ति आम्‍ज्‍यी मोगोवी, यिने नेर्पुतिवाला याङ गोकिवी। ङ ति खुरुङ राङ मी टेङ्‍बु यिन सिरुपतिवी थोक्‍ला मिन, खुरुङ दिक्‍छेन यिन सिरुपतिवाला कतोङ्‍गुपला वावु यिन।”

ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ्‍गुपकी कोर्ला येशूकी टि नङ्‍गुप

(मत्ती ९:१४-१७; लूका ५:३३-३९)

18ती पेला यूहन्‍नाकी लोमातिवा ताङ फरिसीतिवा ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ्‍गिनोक। तमा ललाइ मीतिवा वानी येशूला टिसुङ, “यूहन्‍नाकी लोमातिवा ताङ फरिसीतिवी लोमातिवा ति ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ्‍गिनोक, यिने ख्‍योरो लोमातिवा च्‍यिला ङ्‍युङ्‍ने मुर्‍हुङ्‍गिवी?” 19दी थोनी येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “काङ जेन्‍दीकी मीतिवा माक्‍पा ताङ मुला वोता सेक ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ थुप्‍किवी रो? माक्‍पा तिवी मुला देता सेक तिवा ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ मुथुपी। 20यिने माक्‍पाला ठोनी डोप ङ्‍यिमा गिवी, ती पेला तिवा ङ्‍युङ्‍ने र्‍हुङ्‍गिवी।”

21“सी साङ मज्‍या ङ्‍यिङ्‍बाला ल्‍हेन्‍दा सम्‍बा मग्‍यकिवी। ग्‍यप्‍सिन ती ल्‍हेन्‍दा सम्‍बा तीकी मज्‍या ङ्‍यिङ्‍बा ति गोमी सिनाङ मङ रल ज्यिकिवी। 22येलुङ सी साङ क्‍वाकी ग्‍यिवु ङ्‍यिङ्‍बी नाङ्‍ला गुन्‍डुम छ्‍याङ सम्‍बा मुलुकिवी। लुक्‍सिन ती क्‍वा ग्‍यिवु ङ्‍यिङ्‍बा रल्‍नी छ्‍याङ ताङ ग्‍यिवु ङ्‍यिकर ना डिवी। तुक क्‍यानी छ्‍याङ सम्‍बा ति क्‍वा ग्‍यिवु सम्‍बाला राङ लुक गोकिवी।”

ङासोप ङ्‍यिमाकी चोवो

(मत्ती १२:१-८; लूका ६:१-५)

23ङासोप ङ्‍यिमाला येशू ताङ खोकी लोमातिवा टे शिङ ख नेवा क्‍यानी फेपिन कितुप पेला लोमातिवी टे ङ्‍यिमा थुसुङ। 24ती थोङ्‍नी फरिसीतिवी येशूला “ल्‍हो ताङ, ङासोप ङ्‍यिमाला कितुप मेङ्‍गुप लाका तिवी च्‍यिला क्‍यावु यिन?” सिनी सिक्‍यासुङ। 25तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ग्‍येल्‍वु दाऊद ताङ तीकी मुला वोतुपतिवा साप समा मेनी ल्‍होवा लावु पेला काङ क्‍यासुङ सिरुप ति ख्‍यिरा मारा? 26अबियाथार तेरी सिनाङ कोङ्‍यार छ्‍ये वोतुप पेला दाऊदकी कोन्‍छ्‍योकला सोवा देकुप खाङ्‍बी नाङ्‍ला शुनी कोङ्‍यारतिवी मिसिन यम्‍बा सी साङ साप मेङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योकला पुलुप शुब्‍ज्‍याङ सोनी तीकी मुला वोतुपतिवाला साङ माबिन रो?” 27तमा लोङ खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ङासोप ङ्‍यिमा ति मी थोक्‍ला जोवु यिन, मी ति ङासोपकी ङ्‍यिमी थोक्‍ला जोवु मिन। 28तुक क्‍यानी ङ मी पुज्‍युङ ति ङासोप ङ्‍यिमाकी साङ चोवो राङ यिन।”