Search form

मर्कूस 2:23

ङासोप ङ्‍यिमाकी चोवो

(मत्ती १२:१-८; लूका ६:१-५)

23ङासोप ङ्‍यिमाला येशू ताङ खोकी लोमातिवा टे शिङ ख नेवा क्‍यानी फेपिन कितुप पेला लोमातिवी टे ङ्‍यिमा थुसुङ।