Search form

मर्कूस 3

येशूकी लाक्‍पा कम्‍बुप मीला टेक च्‍यितुप

(मत्ती १२:९-१४; लूका ६:६-११)

1येलुङ येशू यहूदी छ्‍योखाङला फेपुप पेला ते लाक्‍पा च्‍यिक कम्‍बु ठोक गलुप मी यी नोक। 2ते वोतुप मीतिवा ललाइकी खोला क्‍येन तेरुप नोनी ङासोप ङ्‍यिमाला खोकी ती मी तीला टेक ज्‍यिकिते यिन्‍दे सिनी चिवा क्यानी देसुङ। 3येशूकी ती लाक्‍पा कम्‍बु ठोक गलुप मी तीला “मी तेरीकी दोङ्‍ला लो।” सिनी सुङ्‍सुङ। 4तमा खोकी तिवाला “ङासोप ङ्‍यिमाला लाका ल्‍यामु कितुप टेके यिनाङ की, मेलोक्‍पा कितुप टेके यिन? तमा मिजी थर ज्‍यितुप टेके यिनाङ की, सेतुप टेके यिन?” सिनी टिसुङ। यिने तिवा खरक्‍पा सोके देसुङ। 5येशू ङ्‍यिर्मु लानी तिवा तेरीला ल्‍हासुङ। तमा तिवी सेम क्‍योङ्‍बु वोतुप थोङ्‍नी छासे सेम्‍दुक लानी ती लाक्‍पा कम्‍बु ठोक गलुप मीला “ख्‍योरे लाक्‍पा क्‍योङ।” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा तीकी लाक्‍पा क्‍याङ्‍सुङ, क्‍याङ्‍सिमा तीकी लाक्‍पा टेक्‍सुङ। 6ती ज्‍युक्‍ला फरिसीतिवा पाङ्‍ला गल्‍नी हेरोदी छ्‍योक्‍पाकी मीतिवी मुला येशूला चुक क्‍यानी सेतुप सिनी खोप्‍राङ पर्ला केवुल क्‍यासुङ।

मी माङ्‍छ्‍योककी येशूला तिङ्‍यावु

7तेसुर येशू खोरे लोमातिवी मुला ग्‍येम्‍छो गारीला फेप्‍सालेन्‍सिन गालील लुङ्‍बा नेसुर मी माङ्‍छ्‍योक खोकी तिङ्‍ला तिङ्‍यासुङ। 8ती पेला यहूदिया ताङ यरूशलेम ताङ इदुमिआ ताङ यर्दनकी फर्केन नेसुर ताङ टुरोस ताङ सीदोनकी गारी गुरी नेमा साङ मी माङ्‍छ्‍योक येशूकी क्‍यावु हलेवु लाकाकी कोर्ला थोनी खोकी चाला लेसुङ। 9मी माङ्‍छ्‍योककी खोरुङला मेटेप्‍शी सिनी येशूकी लोमातिवाला खोरो थोक्‍ला टु च्‍यिक टडिक कि सिनी सुङ्‍सुङ। 10च्‍यिलासिसिन खोकी मी मङ्मुला टेक च्‍यितुप तप्‍की नेर्पुतिवा तेरी खोला रेक्‍शी सिनी खोकी चाला सुर्तुम ग्‍यकिन नोक। 11तमा डेतिवी येशूला चो पेला थोङ्‍गिवे, ती पेला राङ तिवा खोकी चाला खवुतुङ्‍मा देनी, “ख्‍युरुङ कोन्‍छ्‍योककी सेवु यिन।” सिनी चार ग्‍यप्‍सुङ। 12यिने खोकी तिवाला खोरुङ सु यिन सिरुप ति मासिर सिनी क छ्‍येम्‍बु नाङ्‍सुङ।

येशूकी लोमा च्‍यिङ्‍ङी चिवु

(मत्ती १०:१-४; लूका ६:१२-१६)

13ती ज्‍युक्‍ला येशू रीला फेप्‍नी खोकी नोवाला वोतुपतिवाला खोकी चाला कताङ्‍सुङ, तमा तिवा खोकी चाला वासुङ। 14खोकी तिवी नाङ ने मिरा च्‍यिङ्‍ङी पेनी तिवाला लोमा छ्‍ये सिनी चिसुङ। 15खोकी दुक क्‍यावु तेन्‍दोक ति तिवा खोकी मुला देतुप ताङ खोकी तिवाला ख्‍याप्‍टाक कितुप तोङ्‍गुप ताङ तिवाला डेतिवा थेन्‍दुप ओङ तेरुपला यिन। 16खोकी चिवु मिरा च्‍यिङ्‍ङी नाङ्‍ला च्‍यिक ति सिमोन यिन। तीला ति खोकी पत्रुस सिनी मिङ तासुङ। 17तमा जब्‍दियाकी पुज्‍युङ याकूब ताङ तीकी नुप यूहन्‍ना यिन। तिवाला ति खोकी बोअनर्गेश सिनी मिङ तासुङ। बोअनर्गेशकी तेन्‍दोक ति ‘डुककी पुज्‍युङतिवा’ यिन। 18तमा अन्‍द्रियास ताङ फिलिप ताङ बारथोलोमाइ ताङ मत्ती ताङ थोमा ताङ अल्‍फयसकी पुज्‍युङ याकूब ताङ थेदियस ताङ कनानकी मी सिमोन ताङ 19यहूदा इस्‍करियोत यिन। ती यहूदा इस्‍करियोत ति येशूला जिम्‍नी तेरुप मी यिन।

येशू ताङ बालजिबुल

(मत्ती १२:२२-३२; लूका ११:१४-२३; १२:१०)

20तमा येशू खाङ्‍बा यीला फेप्‍सुङ, ते येलुङ मी मङ्‍मु जोम्‍बुप तप्‍की खो ताङ खोकी लोमातिवाला समा सलुङ साङ माच्‍युङ। 21ती ताम्‍ङे थोनी खोकी मिछाङतिवा खोला टि डोपला लेसुङ, च्‍यिलासिसिन मीतिवी “खोकी सेम थिला मिन्‍दुक।” सिनी सिक्‍यानोक।

22तमा यरूशलेम ने वावु यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी “येशूला डेतिवी ग्‍येल्‍वु बालजिबुल ग्‍यम्‍नोक, तमा ती बालजिबुलकी ओङ नेसुर राङ तीकी डेतिवा देन्‍गिनोक।” सिनी सिक्‍यासुङ। 23ती थोनी येशूकी तिवाला खोरो चाला कताङ्‍नी पे नेसुर दुक सुङ्‍सुङ, “चुक क्‍यानी शैतानकी शैतानला थेन थुप्‍किवी रो? 24दोजो ग्‍येल्‍खाप च्‍यिककी नाङगी मीतिवा खोप्‍राङ पर्ला ख्‍ये पेसुङ सिसिन ती ग्‍येल्‍खाप ति लु मुथुपी। 25येलुङ खाङ्‍बा च्‍यिककी नाङगी मीतिवा खोप्‍राङ पर्ला ख्‍ये पेसुङ सिसिन ती खाङ्‍बा ति लु मुथुपी। 26तमा शैतान खुरुङ राङ ख्‍ये पेसुङ सिसिन ती ति लु मुथुप्‍नी ना डिवी। 27गोमाला मी रम्‍बुला कोङ माकिन्‍दा सेक्‍ला सी साङ ती मीकी खाङ्‍बी नाङ्‍ला शुनी तीकी च्‍यालक कुन डो मुथुपी। तीला कोङ किन्‍सिमा तिराङ तीकी खाङ्‍बी च्‍यालक कुनी डो थुप्‍किवी। 28ङ ख्‍यिराङला टेङ्‍बो सिरिन, मीतिवी क्‍यावु तेरी दिक्‍पातिवा ताङ मारे तोङ्‍गुप ताम्‍ङेतिवा ति माफ ङ्‍येकिवी, 29यिने सी साङ कोन्‍छ्‍योककी थु चाङ्‍माला मारे ताङ्‍सिन तीला ति नाम्‍साङ माफ मेङ्‍येवी, तमा तीला नरी दिक्‍पाकी क्‍येन लुकिवी।” 30येशूकी दी पे सुङ्‍गुप ति तिवी “खोला डेकी कुलुप यिन।” सिनी सिक्‍यावु तप्‍की यिन।

येशूकी आमा ताङ नुपतिवा

(मत्ती १२:४६-५०; लूका ८:१९-२१)

31ती पेला येशूकी आमा ताङ नुपतिवा वानी पाङ्‍ला देनी मी च्‍यिक खोला कतोङ ताङ्‍सुङ। 32तमा मी मङ्‍मु येशूकी गारी गुरीला देनी खोला दुक सिक्‍यासुङ, “ल्‍हो ताङ, गेकेनकी आमा ताङ नुपतिवा पाङ्‍ला गेकेनला ठेतुपला छोलिन नोक।” 33तमा येशूकी तिवाला टिसुङ, “सु ङे आमा ताङ ङे नुपतिवा यिन?” 34तमा खोकी खोरे गारी गुरीला देन वोतुपतिवाला ल्‍हानी सुङ्‍सुङ, “ल्‍हो ताङ, ङे आमा ताङ ङे नुपतिवा ति दिवा राङ यिन। 35सी कोन्‍छ्‍योककी नोवा दोके किवे, तिवा राङ ङे नुप ताङ नुम ताङ आमा यिनो।”