Search form

मर्कूस 4:22

22काङ बानी ज्‍याक्‍वे, ती ति थोङ्‍गिवी। तमा काङ छ्‍याकला ज्‍याक्‍वे, ती ति ठछ्‍येलीला छ्‍या देन्‍गिवी।