Search form

मर्कूस 5

येशूकी डेकी कुलुप मीला टेक च्‍यितुप

(मत्ती ८:२८-३४; लूका ८:२६-३९)

1तेसुर येशू खोरो लोमातिवी मुला ग्‍येम्‍छो फर्केन गेरासेनसकी लुङ्‍बाला फेप्‍सुङ। 2येशू टु नेसुर थेन्‍दुप पेला डेकी कुलुप मी यी शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुककी पर नेमा वानी खोला ठेसुङ। 3ती मी ति नरी शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुककी परला देकिनोक। तमा सी साङ तीला च्‍यातककी साङ टाक मुथुप्‍नोक। 4च्‍यिलासिसिन थेङ्‍मा बङी तीकी लाक्‍पा ताङ काङ्‍बाला च्‍यातककी टानी ज्‍याक्‍सिनाङ तीकी ती च्‍यातकला तुम्‍बुर तुम्‍बुर ताङ्‍नी च्‍येकिनोक। तीला खोरो ओङला ज्‍योक थुपुप मी रम्‍बु सु साङ मिन्‍दुक। 5ती ति ङ्‍यी ताङ नुप्‍ज्‍या नरी शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुक परला ताङ पम्‍दोकला देनी च्‍यार ग्‍यकुप ताङ दो थ्‍वोनी खोरो जुला म देन्‍गिनोक।

6तीकी येशूला थाक्‍रिङ्‍बु नेसुर थोङ्‍नी छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यकिन वानी खोकी शापला पुमुङ सला चुसुङ, 7तमा थोर ग्‍यप्‍नी, “ओ तेरी सिनाङ चोछ्‍येवु कोन्‍छ्‍योककी सेवु येशू, ख्‍योरे ति ङे मुला काङ तम्‍जी वे? ङला दुक्‍पा मातेर सिनी कोन्‍छ्‍योकला न क्‍योल।” सिनी सिक्‍यासुङ। 8तीकी तुक सिक्‍यावु ति गोमाला के येशूकी तीला “ख्‍युरुङ दी मीकी नाङ नेसुर पाङ्‍ला थेन!” सिनी क नङ्‍गुप तप्‍की यिन। 9तमा येशूकी तीला “ख्‍योरो मिङ काङ यिन?” सिनी टिसुङ। तीकी “ङे मिङ ति मक्‍मी यिन, च्‍यिलासिसिन ङ्‍यिराङ मङ्‍मु वोतुप तप्‍की यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 10तुक सिक्‍यासिमा तीकी येशूला “ङ्‍यिराङला दी लुङ्‍बा नेसुर तेन्‍नी मातोङ।” सिनी छासे गोङ्‍बा शुसुङ।

11ती पेला ते रीकी बुक्‍योकला फाक्‍पा मङ्‍मु चोयी नोक। 12ती डेतिवी येशूला “ङ्‍यिराङला फाक्‍पातिवी पर्ला ताङ्‍नी तिवी नाङ्‍ला शुक च्‍यी।” सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। 13येशूकी तिवाला दुक कि च्‍यिसिमा डेतिवा ती मी नाङ नेसुर थेन्‍नी फाक्‍पातिवी नाङ्‍ला शुसुङ। तमा फाक्‍पा तोङ्‍डा ङ्‍यी चोयी रीकी चा नेमा ग्‍येम्‍छोकी थाकाला छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यकिन गल्‍नी ग्‍येम्‍छोला लुम्‍नी शिसुङ।

14तेसुर फाक्‍पा चोपतिवा टोन गल्‍नी ग्‍येसा ताङ युलकी मीतिवाला ती ताम्‍ङे शेसुङ। ती थोनी मीतिवा ते काङ च्‍युङ्‍नोक सिनी ल्‍हापला लेसुङ। 15तिवा येशूकी चाला लेप्‍नी ती मङ्‍मु डेकी कुलुप मी ति टेन्‍बा ङ्‍येनी मज्‍या कोन देतुप थोङ्‍सुङ, तमा तिवा ज्‍यिवा क्‍यासुङ। 16गोमा नेज्‍युन ते च्‍युङ्‍गुप ताम्‍ङे थोङ्‍गुप मीतिवी ते वावु मीतिवाला डेकी कुलुप मी ताङ फाक्‍पातिवाला काङ च्‍युङ्‍नोक सिनी लाप्‍सुङ। 17तमा तिवी येशूला “ङ्‍यिरा युल नेसुर फेप।” सिनी गोङ्‍बा शुसुङ।

18येशू टी नाङ्‍ला जेकुप पेला गोमाला डेकी कुलुप मी तीकी खोला “ङ साङ ख्‍योरे मुला राङ डो च्‍यी।” सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। 19यिने येशूकी तीला खोरो मुला वुङ माच्‍यिनी, “त ख्‍युरुङ ख्‍योरो खाङ्‍बा गल्‍नी ख्‍योरो मिछाङतिवाला चोवो कोन्‍छ्‍योककी ख्‍युरुङला चुका कटिन नङ्‍नी ख्‍योरो थोक्‍ला काङ क्‍या नङ्‍गुप ति लोप।” सिनी सुङ्‍सुङ। 20तेसुर ती मी ति डिकापोलिस ग्‍येसाला गल्‍नी येशूकी खोरो थोक्‍ला क्‍या नङ्‍गुप ताम्‍ङे सिक्‍यासुङ। तमा मीतिवा तेरी हलेवा क्‍यासुङ।

याइरसकी पुम ताङ ठक थेन्‍दुप नेजु वोतुप पुम्‍पेजा

(मत्ती ९:१८-२६; लूका ८:४०-५६)

21तेसुर येशू टुला जेनी येलुङ ग्‍येम्‍छो फर्केन फेप्‍सिमा ते मी मङ्‍मु खोकी चाला जोम्‍सुङ। खो ग्‍येम्‍छो चाला ज्‍युसालेन्‍सिन 22यहूदी छ्‍योखाङकी मी छ्‍ये नाङ ने याइरस सिरुप मी ति ते वासुङ। तमा तीकी येशूला ठेनी पुमुङ सला चुनी खोला 23“ङे पुम टिक्‍पे ति च्‍येती नानी वे। गेकेन फेप्‍नी तीकी गोला छ्‍याक ज्‍याक्‍नी तीला टेक च्‍यी, तमा ती ति मिशिवी।” सिनी गोङ्‍बा शुसुङ।

24तमा येशू ती ताङ मुला फेप्‍सालेन्‍सिन मी मङ्‍मु खोकी तिङ्‍ला पुसुम ग्‍यकिन तिङ्‍यासुङ। 25ती पेला मी मङ्‍मी पर्ला लो च्‍यिङ्‍ङी सेक ठक थेन्‍दुप नेजु वोतुप पुम्‍पेजा यी नोक। 26ती पुम्‍पेजा तीकी बङी आम्‍ज्‍यीतिवी मुला मेन क्‍यानी दुक्‍पा ङ्‍येनी खोरो मुला वोतुप तेरी नोर सिन्‍दा क्‍यासिनाङ खोरो नेजु ति माटेक्‍नी मङ मेलोक्‍पा गाल्‍नोक। 27ती पुम्‍पेजा तीकी येशूकी कोर्ला थोनी मी मङ्‍मी पर ने येशूकी ग्‍यप्‍ला वानी खोकी नम्‍साला रेक्‍सुङ। 28च्‍यिलासिसिन तीकी “येशूकी नम्‍साला तिराङ रेक्‍सिनाङ ङे नेजु ति टेकिवी।” सिनी नासाम ताङ्‍नोक। 29तमा तीकी रेक्‍लुङ्‍मे ठक थेन्‍दुप ति छ्‍येनी खोरो नेजु टेकुप ति हाक्‍कोसुङ। 30ती पेला येशूकी शार्क्येक खोरो जु नेसुर ओङ थेन्‍दुप ति हाक्‍कोनी फिल्‍दुङ्‍मा ग्‍युर्नी मी मङ्‍मुतिवाला “सी ङे मज्‍याला रेक्‍सुङ?” सिनी टिसुङ। 31तमा लोमातिवी येशूला सिक्‍यासुङ, “मी मङ्‍मुकी गेकेनला चुप्‍नी पुसुम ग्‍यपुप याङ गेकेनला राङ छ्‍या वे, यिन्‍सिनाङ ‘सी ङला रेक्‍सुङ?’ सिनी टि नङ्‍गिवी?” 32यिने येशूकी खुरुङला रेकुप तीला ल्‍हापला फार छुर ल्‍हासुङ। 33ती पुम्‍पेजा तीकी येशूकी नम्‍साला रेक्‍सिमा खोरो जु टेकुप हाक्‍कोनी ज्‍यिवा लानी र्‍हुकिन सिरा खोकी चाला वासुङ। तमा येशूकी दोङ्‍ला पुमुङ सला चुनी तेरी ताम्‍ङे टेङ्‍बु लाप्‍सुङ। 34तमा येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “पुमो, ख्‍योरो ङला तेपा क्‍यावु तप्‍की ख्‍युरुङ टेक्‍सुङ। लोदिमु क्‍यानी ग्‍युक। तमा तफेन्‍ला ख्‍युरुङ नाम्‍साङ दुक्‍पाला मेख्‍येल्‍शिता।”

35येशूकी दी ताम्‍ङे सुङ्‍यिन वोतुप पेला यहूदी छ्‍योखाङकी मी छ्‍ये याइरसकी खाङ्‍बा नेसुर मीतिवा वानी याइरसला “अच्‍यो, ख्‍योरो पुम याङ शिसुङ। त गेकेनला च्‍यिला मङ होप्‍ग्‍यल शिवी?” सिनी सिक्‍यासुङ। 36येशूकी तिवी ताम्‍ङे थोसिनाङ ङ्‍याम माक्‍यानी याइरसला सुङ्‍सुङ, “ज्‍यिवा माक्‍यावा क्‍यानी तेपा तिराङ की।” 37तेसुर येशूकी खोरो लोमातिवी नाङ ने पत्रुस ताङ याकूब ताङ याकूबकी नुप यूहन्‍नाला मिसिन यम्‍बा सुला साङ खोरे तिङ्‍ला तिङ्‍योक माच्‍यी। 38खोतिवा याइरसकी खाङ्‍बा लेप्‍सालेन्‍सिन ते मीतिवा ङोप ताङ ङुप्‍राङ कितुप ताङ हराङ हुरुङ कियी वोतुप येशूकी थोङ्‍सुङ। 39तमा येशू खाङ्‍बी नाङ्‍ला शुनी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ च्‍यिला दुका ङोप ताङ ङुप्‍राङ किवी? दी पुम याङ शेप मिन, यिने ङ्‍यिलोक्‍नी वे।” 40ती ताम्‍ङे थोनी तेकी मीतिवी खोला मर्च्या क्‍यासुङ। यिने खोकी खाङ्‍बी नाङ्‍ला वोतुप मी तेरीला पाङ्‍ला तेन ताङ्‍नी ती पुमकी पपाआमा ताङ खोरो लोमा सुम तिराङ टिनी ती पुम ज्‍यकुप दासा नाङ्‍ला फेप्‍सुङ। 41तमा येशूकी ती पुमकी लाक्‍पाला जिम्‍नी सुङ्‍सुङ, “तालिता कूमी!” (दीकी तेन्‍दोक ति “पुमो, ङ ख्‍युरुङला सिरिन, खोक लो!” सिनी सिक्‍यावु यिन।) 42खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे ती पुम ति टङी लानी फला छुला युकुप छाल्‍सुङ। ती पुम ति लो च्‍यिङ्‍ङी ति नोक। दी थोङ्‍नी मीतिवा तेरी हलेवा क्‍यासुङ। 43येशूकी ते वोतुप मीतिवाला दी ताम्‍ङे ति मी यम्‍बा सुला साङ मासिर सिनी क छ्‍येम्‍बु नाङ्‍सुङ, तमा पुमला ति समा बिन सिनी तिवाला योक कुसुङ।