Search form

मर्कूस 5:26

26ती पुम्‍पेजा तीकी बङी आम्‍ज्‍यीतिवी मुला मेन क्‍यानी दुक्‍पा ङ्‍येनी खोरो मुला वोतुप तेरी नोर सिन्‍दा क्‍यासिनाङ खोरो नेजु ति माटेक्‍नी मङ मेलोक्‍पा गाल्‍नोक।