Search form

मर्कूस 5:43

43येशूकी ते वोतुप मीतिवाला दी ताम्‍ङे ति मी यम्‍बा सुला साङ मासिर सिनी क छ्‍येम्‍बु नाङ्‍सुङ, तमा पुमला ति समा बिन सिनी तिवाला योक कुसुङ।