Search form

मर्कूस 6

येशूला रङगी युलकी मीतिवी सेमला मालावु

(मत्ती १३:५३-५८; लूका ४:१६-३०)

1तेसुर येशू खोरे लोमातिवी मुला खोरे युल नासरतला फेप्‍सुङ। 2ङासोप ङ्‍यिमाला खो यहूदी छ्‍योखाङला फेप्‍नी येन्‍देन नाङ्‍सुङ। ते मी मङ्‍मुकी खोकी येन्‍देन थोनी हलेवा क्‍यासुङ। तमा तिवी “दी मी तीकी दुका ताम्‍ङेतिवा कनी नेसुर लापुप यिनाङ? दी मीला वोतुप रिक्‍पा ति चुका पारकी यिन? दीकी चुक क्‍यानी दुका हलेवु लाका क्‍यावु यिनाङ? 3काङ दी याङ मरियमकी पुज्‍युङ शिङ्‍जो ति मिन रो? दी मी ति याकूब ताङ योसेफ ताङ यहूदा ताङ सिमोनकी अच्‍यु मिन? तमा दीकी नुमतिवा दे दाक्‍पी मुला मे रो?” सियी खोला सेमला माला। 4तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवाला दासा यम्‍बाला ताङ्‍देन किवी, यिने रङगी युलकी छेङ्‍गाछाली ताङ रङगी खाङ्‍बी मीतिवी तिराङ तिवाला ताङ्‍देन मिकिवी।” 5ते खोकी नेर्पु ललाइला तिराङ छ्‍याक ज्‍याक्‍नी टेक ज्‍यितुप ति मिसिन यम्‍बा हलेवु लाका काङ साङ कि माथुप्नोक। 6तिवी तेपा माक्‍यावु थोङ्‍नी खो हलेवा क्‍यासुङ।

येशूकी लोमा च्‍यिङ्‍ङीला ख्‍याप्‍टाक कितुपला तङ्‍गुप

(मत्ती १०:५-१५; लूका ९:१-६)

तमा येशू युल युलला फेप्‍नी येन्‍देन नाङ्‍सुङ। 7ती पेला खोकी लोमा च्‍यिङ्‍यीतिवाला खोरो चाला कताङ्‍नी तिवाला मिरा ङ्‍यी ङ्‍यी क्‍यानी डे शोरुप ओङ नङ्नी ताङ्‍सुङ। 8खोकी तिवाला तोङ्‍गुप पेला दुक सुङ्‍नी क नाङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ लामला डोप पेला पेर्का च्‍यिक मिसिन ज्‍येन काङ साङ माखुर। ग्‍यावी साङ गिवु साङ नम्‍डोक नाङ्‍ला टङ्‍गा साङ माखुर। 9काचा कोन, यिने ज्‍येन पोयप कितुप मज्‍या माखुर।” 10तमा येलुङ खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “दोजो ख्‍यिराङ खाङ्‍बा यीला देसिन यम्‍बा युलला डोप पर सेक ते राङ देता। 11चुका युलला ख्‍यिराङला शासा मेतेर्वे, याङ्‍ना ख्‍यिरा सिक्‍यावु ताम्‍ङे मेङ्‍येन्‍सिन ती खाङ्‍बा नेसुर थेन डोप पेला तिवी ख्‍यिरा तेन्‍दोकला लावु पङ्‍बुकी थोक्‍ला ख्‍यिरे काङ्‍बी थला र्‍हु बिन।”

12तमा तिवा गल्‍नी मीतिवाला दिक्‍पा ने सेम ग्‍युर्नी कोन्‍छ्‍योकला तेपा की सिनी ख्‍याप्‍टाक क्‍यासुङ। 13तिवी डेतिवा बङी थेन्‍दुप ताङ नुम कुनी नेर्पु मङ्‍मुला टेक च्‍यिसुङ।

बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाला सेतुप

(मत्ती १४:१-१२; लूका ९:७-९)

14ती पेला येशूकी मिङ ति युल तेरीला फेल्‍सुङ। ती ताम्‍ङे ति ग्‍येल्‍वु हेरोदकी थोनोक। मी ललाइकी “बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍ना शेप ने सेन्‍बु लासुङ, तुक क्‍यानी ती मी तीकी दी ओङ छ्‍येवु लाका क्‍यावु यिन्‍जु।” सिनी सिक्‍यासुङ। 15तमा ललाइकी “ती ति एलिया यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। लोङ ललाइकी “ती ति गोमी कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बातिवा दोके मिरा च्‍यिक यिन।” सिनी सिक्‍यासुङ। 16यिने मीतिवी दुक सिक्‍यावु ति हेरोदकी थोनी, “दी याङ ङे ज्‍यिङ्‍बा च्‍ये च्‍यितुप यूहन्‍ना यिन। ती ति शेप ने सेन्‍बु लासुङ!” सिनी सिक्‍यासुङ।

17गोमाला हेरोदकी यूहन्‍नाला जिम्‍नी चोन्‍खाङला उप्‍नोक। च्‍यिलासिसिन हेरोदकी खोरो नुप फिलिपकी पेर्मी ति खोरो पेर्मी जोनी ज्‍याक्‍सुङ। 18ती पेला यूहन्‍नाकी हेरोदला “ख्‍योरो नुपकी पेर्मी ति ख्‍योरो पेर्मीला ज्‍योकुप ति मेङ्‍गिवी।” सिनी सिक्‍यानोक। 19तमा हेरोदियासकी यूहन्‍नाला ङ्‍यिर्मु लानी तीला सेतुप छल्‍सिनाङ से माथुप। 20च्‍यिलासिसिन हेरोदकी यूहन्‍ना ति क्‍येन मेतुप मी टेङ्‍बु यिन्‍दुप हाक्‍कोनी ज्‍यिवा क्‍यानी तीला र्‍होक्‍नी ज्‍याक्‍सुङ। यूहन्‍नाकी सिक्‍यावु ताम्‍ङे थोनी हेरोदकी सेम छासे सेम्‍दुक लासिनाङ तीकी ताम्‍ङे गा क्‍यानी ङ्‍येन्‍सुङ।

21तमा हेरोदियासला च्‍यु यी ङ्‍येसुङ। हेरोदकी खुरुङ क्‍येवु तुछ्‍येनकी डेनला खोरो लुङ्‍बाकी मी छ्‍येतिवा ताङ मक्‍मी छ्‍येतिवा ताङ गालीलकी मी छ्‍येतिवा कताङ्‍नोक। 22ती डेनला हेरोदियासकी पुम ति नाङ्‍ला वानी छ्‍यम्‍नी हेरोद ताङ डेन्‍बुतिवाला गा लाङ्‍सुङ। तमा ग्‍येल्‍वी ती पुम्‍पेजाला “ख्‍युरुङला काङ लोङ्‍गुप नो वे, ती ति ङला लोङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 23येलुङ तीकी न क्‍यल्‍नी, “ख्‍योरो ङला काङ लाङ्‍सिनाङ ङ तेरिन। ग्‍येल्‍खाप फेका यी लाङ्‍सिनाङ ङ तेरिन।” सिनी थाक्‍छ्‍येसुङ। 24तेसुर ती पुम्‍पेजा ति पाङ्‍ला गल्‍नी खोरो आमाला “ङ काङ लोङ्‍गुप?” सिनी टिसुङ। तमा आमा तीकी तीला “बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी गो लोङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 25तमा ती पुम्‍पेजा ति शार्क्येक ग्‍येल्‍वी चाला वानी, “बप्‍तिस्‍मा तेरुप यूहन्‍नाकी गो ति देर्माङ नाङ्‍ला ज्‍याक्‍नी तन्‍दा ङला नाङ।” सिनी सिक्‍यासुङ। 26ग्‍येल्‍वु ति छासे सेम्‍दुक लासिनाङ डेन्‍बुतिवी मिङ्‍गाला न क्‍यलुप तप्‍की ती पुम्‍पेजाकी लङ्‍गुप ति मेतेर सिनी सि माथुप। 27तुक क्‍यानी ग्‍येल्‍वी शार्क्येक खोरुङला र्‍हिन्‍दुप मक्‍मी च्‍यिकला चोन्‍खाङला तङ्‍नी ते वोतुप यूहन्‍नाकी ज्‍यिङ्‍बा च्‍येनी तीकी गो ति खुर शोक सिनी क बिन्‍सुङ। ती मक्‍मी ति चोन्‍खाङला गल्‍नी यूहन्‍नाकी ज्‍यिङ्‍बा च्‍येनी 28तीकी गो ति देर्माङ नाङ्‍ला खुन वानी ती पुम्‍पेजा तीला बिन्‍सुङ। तमा तीकी ती गो ति खोरो आमाला बिन्‍सुङ। 29ती ताम्‍ङे थोसिमा यूहन्‍नाकी लोमातिवा वानी तीकी फुङ्‍बु ति खुर्नी शेप मीला ज्‍योकुप टककी फुकला मुक्‍तुम ग्‍यप्‍सुङ।

येशूकी मी तोङ्‍डा ङला समा नङ्‍गुप

(मत्ती १४:१३-२१; लूका ९:१०-१७; यूहन्‍ना ६:१-१४)

30येशूकी तङ्‍गुप लोमा छ्‍येतिवा येशूकी चाला लोङ वानी खोप्‍रे क्‍यावु लाका ताङ लापुप ताम्‍ङे ति तेरी खोला शेसुङ। 31तमा येशूकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “त ख्‍यिराङ ङे मुला कुसुमी दासाला गल्‍नी दाक्‍पु चेयी ङासोप।” च्‍यिलासिसिन ते मी मङ्‍मु फार ताङ छुर डोसालेन्‍सिन खोतिवाला समा सलुङ साङ मिन्‍दुक। 32तुक क्‍यानी खोतिवा तेसुर टुला जेनी कुसुमी दासाला गाल्‍सुङ। 33यिने मी मङ्‍मुकी खोतिवा फेपुप थोङ्‍सिमा खोतिवाला ङो शेनी युल बङी नेसुर टिम्‍बु टिम्‍बु युनी खोतिवा सिनाङ गोमाला ते लेप्‍सुङ। 34तमा येशू टु नेमा थेन्‍नी मी मङ्‍मुला ल्‍हासालेन्‍सिन तिवा गोठाला मेतुप लुक दोके नोक नोनी तिवाला च्‍यम्‍बा लानी येन्‍देन बङी नाङ्‍सुङ।

35नाम ल्‍होवु तप्‍की लोमातिवा खोकी चाला वानी, “दी ति दासा पाङ्‍थेरी यिन। त याङ नाम साङ ल्‍होसुङ। 36मीतिवा चाला वोतुप दासा ताङ युलला ताङ्‍नी दाक दाक्‍पी थोक्‍ला समा ङ्‍योनी स च्‍यी।” सिनी सिक्‍यासुङ। 37येशूकी तिवाला “ख्‍यिरा राङ तिवाला साप समा बिन।” सिनी सुङ्‍सुङ। तमा तिवी खोला “ङ्‍यिराङ गल्‍नी ङुलकी डप्‍बु सयी ङ्‍यीकी+ शुब्‍ज्‍याङ ङ्‍योनी तिवाला तेरुप?” सिनी सिक्‍यासुङ। 38खोकी सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिरा मुला शुब्‍ज्‍याङ चो वे? गल्‍नी ल्हो ताङ।” तमा तिवी छल्‍नी सिक्‍यासुङ, “शुब्‍ज्‍याङ ङ ताङ ङ्‍या ङ्‍यी नोक।” 39तमा येशूकी लोमातिवाला “तेरी मीतिवाला च ङोर्मी खला छो छो क्‍यानी दे च्‍यी।” सिनी क नाङ्‍सुङ। 40तमा तिवा सयी च्‍यिक च्‍यिक ताङ खाल ङ ङ क्‍यानी छो जोनी देसुङ। 41खोकी शुब्‍ज्‍याङ ङ ताङ ङ्‍या ङ्‍यी लकला लानी देवाच्‍येनला ल्‍हानी कोन्‍छ्‍योकला थुचिछे पुल्‍सिमा शुब्‍ज्‍याङ ति च्‍याक्‍नी मीतिवाला बिन सिनी लोमातिवाला नाङ्‍सुङ। लोङ खोकी ङ्‍या ङ्‍यी साङ तिवा तेरीला गोनी तेर च्‍यिसुङ। 42ते वोतुप मीतिवा तेरीकी डाता सेक सोसुङ। 43सोसिमा साङ ल्‍हकुप शुब्‍ज्‍याङ ताङ ङ्‍यातिवी पुर्मा रुनी तोलुम च्‍यिङ्‍ङी नाङ्‍ला क्‍येङ्‍सुङ। 44ती पेला ते शुब्‍ज्‍याङ साप ख्‍योक्‍पेजातिवा ति तोङ्‍डा ङ नोक।

येशू छ्‍यी खला युनी फेवु

(मत्ती १४:२२-३६; यूहन्‍ना ६:१५-२१)

45ती ज्‍युक्‍ला येशूकी खोरो लोमातिवाला शार्क्येक टुला जेनी खोरुङ सिनाङ गोमाला फर्केन बेथसेदाला डो च्‍यिसुङ, तमा ते वोतुप मी माङ्‍छ्‍योकला ति तेसुर दाक दाक्‍पी दासाला ताङ्‍सुङ। 46तिवाला ताङ्‍सिमा खो मोपोर कितुपला पम्‍दोकला फेप्‍सुङ।

47ती छेर्मु सोर्‍हिपला लोमातिवा जेवु टु ति ग्‍येम्‍छो पर्ला नोक, येशू ति च्‍यिक राङ ग्‍येम्‍छो गारीकी स कम्‍बुला ज्‍युनोक। 48ती पेला ते ग्‍येम्‍छोला लुङ कशेन ग्‍यप्‍नी लोमातिवाला टु तोङ्‍गुप कले च्‍युङ्‍गुप ति येशूकी थोङ्‍सुङ। तमा खो टेताङ ग्‍येम्‍छो ख नेसुर युनी तिवा वोतुप टुकी चा नेसुर क्‍योक क्‍यानी फेपिन नोक। 49तिवी खो ग्‍येम्‍छो ख नेसुर युकुप थोङ्‍नी र्‍हेन्‍डी यिन्‍दे नोनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ। 50च्‍यिलासिसिन खोला थोङ्‍नी तिवा ज्‍यिवा क्‍यानोक। यिने खोकी तिवाला शार्क्येक “ङाडेङ की, ङ राङ यिन। ज्‍यिवा माकी।” सिनी सुङ्‍सुङ। 51तमा खो तिवा वोतुप टुला जेसिमा लुङ ति छ्‍याक्‍सुङ। ती थोङ्‍नी लोमातिवा छासे हलेवा क्‍यासुङ। 52च्‍यिलासिसिन खोकी मी तोङ्‍डा ङला शुब्‍ज्‍याङ नङ्‍गुप हलेवु लाका ति वुतुङ के हाक्‍माकोनी तिवी सेम क्‍योङ्‍बु गाल।

येशूकी गनेसरेतला नेर्पु टेक च्‍यितुप

53येशू लोमातिवी मुला ग्‍येम्‍छो शानी गनेसरेत युलला लेप्‍सिमा टु ति ग्‍येम्‍छोकी गारीला तानी ज्‍याक्‍सुङ। 54खोतिवा टु नेसुर थेन्‍दुप पेला मीतिवी येशूला ङो शेनी 55छ्‍योङ्‍बाल ग्‍यकिन तेरी युल युलला गल्‍नी नेर्पुतिवा डोलीला ज्‍याक्‍नी खो ज्‍युवु दासाला खुर्नी लेसुङ। 56तमा खो युल ताङ ग्‍येसा ताङ कनी कनी फेप्‍सिनाङ तेकी मीतिवी मी नेर्पुतिवाला हाला ज्‍याक्‍नी खोकी नम्‍सी गारीला यिन्‍सिनाङ रेकुप ङ्‍ये च्‍यी सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। तमा खोकी नम्‍सी गारीला रेकुपतिवा तेरीकी खोप्‍रे नेजु ति टेक्‍सुङ।