Search form

मर्कूस 6:49

49तिवी खो ग्‍येम्‍छो ख नेसुर युकुप थोङ्‍नी र्‍हेन्‍डी यिन्‍दे नोनी च्‍यार ग्‍यप्‍सुङ।