Search form

मर्कूस 7

चेङ्‍गा ताङ मेचेङ्‍गाकी कोर्ला येशूकी सुङ्‍गुप

(मत्ती १५:१-९)

1ती पेला फरिसीतिवा ताङ यरूशलेम ने वावु यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवा ललाइ येशूकी चाला जोम्‍नोक। 2तमा तिवी येशूकी लोमातिवा ललाइकी यहूदी लुक्‍सु मातेन्‍नी लाक्‍पा माटुवा क्‍यानी लाक्‍पा मेचेङ्‍गा थ्‍वोनी समा सोवु ति थोङ्‍सुङ। 3फरिसीतिवा ताङ तेरी यहूदीतिवी ताङ्‍बो ङोकी लुक्‍सु र्‍हुङ्‍नी खोप्‍रे लाक्‍पा माटुवा क्‍यानी समा मसानोक। 4येलुङ हाट ने लोक्‍नी वासिमा खोप्‍रे जु माटुवा क्‍यानी समा मसानोक। तिवी यम्‍बा लुक्‍सुतिवा साङ बङी नोक, ती ति कइ ताङ लोटा ताङ काँसाकी तिप्‍लीतिवा माटुवा क्‍यानी मोथोक्‍नोक।

5तेसुर फरिसीतिवा ताङ यहूदी छ्‍योकी गेकेनतिवी येशूला टिसुङ, “ख्‍योरे लोमातिवी च्‍यिला ताङ्‍बो ङोकी लुक्‍सु मातेन्‍नी लाक्‍पा मेचेङ्‍गा थ्‍वोनी समा सोवुजा?” 6खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ,

“ख्‍यिराङ खोनक्‍पुतिवी कोर्ला कोन्‍छ्‍योककी लुङ्‍तेम्‍बा यशैयाकी दुक सिनी ल्‍यामो क्‍यानी टि वे,

‘मीतिवी ङला खला तिराङ ताङ्‍देन किवी,

यिने तिवी सेमला ति ङला ङ्‍याम मिकिनोक।

7तिवी ङला तेर्मेला सोवा देकिवी,

च्‍यिलासिसिन तिवी मी जोवु येन्‍देनला ङे क दोके क्‍यानी मीतिवाला लोप्‍किनोक।’

8ख्‍यिराङ कोन्‍छ्‍योककी क ति क्‍युर्नी मीतिवी लुक्‍सु तेन्‍गिनोक।”

9लोङ खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ ख्‍यिरा लुक्‍सु तेन्‍दुपला कोन्‍छ्‍योककी क ति जोल्‍हमु क्‍यानी क्‍युर्नी ज्‍योकिनोक। 10तोङ्‍ला मोशाकी ‘ख्‍योरो पपाआमाला ताङ्‍देन की।’ सिनी सिक्‍या वे। तमा ‘सी पपा याङ्‍ना आमाला मारे तोङ्‍गिवे, तीला से गोकिवी।’ सिनी सिक्‍या वे। 11यिने ख्‍यिरा याङ मीतिवाला दुक सिनी लोप्‍किनोक, दोजो मी ललाइकी खोरो पपा याङ्‍ना आमाला ‘ङे ख्‍यिराङला कि गोवु शब्‍ज्‍यी ति कुर्बान यिन।’ सिनी सिक्यासिन ती मी तीकी खोरो पपा याङ्‍ना आमाला शब्‍ज्‍यी कि मोगोवी सिनी ख्‍यिरा सिवी। (ती कुर्बानकी तेन्‍दोक ति कोन्‍छ्‍योकला पुलुप बुल्‍वा यिन।) 12ख्‍यिरा दुक सिनी मीतिवाला खोरो पपा याङ्‍ना आमाला काङ साङ शब्‍ज्‍यी कि मिज्‍यिनोक। 13तुक क्‍यानी ख्‍यिरा जोवु लुक्‍सु तेन्‍दुपला कोन्‍छ्‍योककी सुङला ति तेर्मेला जोसुङ। ख्‍यिरा तुका लाका यम्‍बा साङ बङी क्‍या वे।”

14तमा येशूकी येलुङ मी माङ्‍छ्‍योकला खोरो चाला कताङ्‍नी सुङ्‍सुङ, “ख्‍यिराङ तेरीकी ङे ताम्‍ङे ङ्‍येन्‍नी हाक्‍कोवा किसा। 15पाङ नेसुर मीकी नाङ्‍ला शुकुप काङगी साङ मीला मेचेङ्‍गा मोजोवी, यिने मीकी नाङ नेसुर पाङ्‍ला थेन्‍दुप तीकी मीला मेचेङ्‍गा जेवी। 16सी ति ङ्‍येन्‍दुप नाम्‍ज्‍योक नोके, तीकी ङ्‍येन्‍शी!”

17तेसुर येशू मी मङ्‍मुला क्‍युन ज्‍याक्‍नी खाङ्‍बा यी नाङ्‍ला फेप्‍सिमा खोकी लोमातिवी ती पेकी कोर्ला खोला टिसुङ। 18तमा खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “काङ ख्‍यिराङ तरोङ साङ हाक्‍मोकोवी? काङ पाङ नेसुर ख नेमा मी खोकला डोप समी मीला मेचेङ्‍गा मोजोवी सिरुप ति ख्‍यिराङला छ्‍या मे? 19ती याङ मी सेमला मिन, यिने खोकला लेप्‍नी तेसुर पाङ्‍ला थेन डिवी।” (येशूकी दुक सुङ्‍गुप ति साप समा तेरी चेङ्‍गा यिन सिनी सुङ्‍गुप यिन।) 20लोङ खोकी तिवाला सुङ्‍सुङ, “काङ मी सेमगी नाङ नेमा पाङ्‍ला थेन्‍दुप तीकी मीला मेचेङ्‍गा जेवी। 21मी सेमगी नाङ नेमा थेन्‍दुप सेम नक्‍पुतिवा ति दिवा राङ यिन। छ्‍येवु छ्‍येमु कितुप, कुन कितुप, मी सेतुप, शम्‍डेन कितुप, 22देर्पा कितुप, सेम दुक्‍टा कितुप, क्‍येन्‍दुप, सेम नोजु कितुप, ठतोक कितुप, मारे तोङ्‍गुप, ङराङ यिन सिरुप ताङ अम्‍बारङ्‍शिङ कितुप यिन। 23दी तेरी मेलोक्‍पातिवा सेमगी नाङ नेमा थेन्‍नी मीला मेचेङ्‍गा जेवी।”

सिरिया लुङ्‍बाकी फोनिके नेसुर वावु पुम्‍पेजा यीकी तेपा

(मत्ती १५:२१-२८)

24तेसुर येशू टुरोसकी लुङ्‍बा नेवा फेप्‍सुङ। तमा खो खाङ्‍बा यी नाङ्‍ला शुनी सी साङ हाक्‍मोकोशी सिनी ते ज्‍युवु नो क्‍यासुङ, यिने खो यिप्‍नी ज्‍यु माथुप। 25ती पेला डेकी कुलुप पुमकी आमा यीकी येशूकी कोर्ला थोनी ते वानी खोकी शापला शावा क्‍यासुङ। 26ती पुम्‍पेजा ति ग्रीककी मी यिनोक, तमा सिरिया लुङ्‍बाकी फोनिकेला क्‍येनोक। तीकी येशूला खोरो पुम नेसुर डे थेन नाङ सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। 27येशूकी तीला सुङ्‍सुङ, “गोमाला पेजातिवाला डाता सेक स च्‍यि गोकिवी। पेजातिवी शुब्‍ज्‍याङ लानी कीतिवाला तेरुप ल्‍यामु मिन।” 28तमा तीकी खोला सिक्‍यासुङ, “लसे, चोवो। यिने कीतिवी साङ च्‍योक्‍ची ख नेमा लुम्‍बुप पुर्मातिवा सेवी।” 29तमा खोकी सुङ्‍सुङ, “ख्‍योरो दुक सिक्‍यावु तप्‍की त ख्‍युरुङ ख्‍योरो खाङ्‍बा ग्‍युक। ख्‍योरो पुमकी नाङ नेसुर डे ति थेन्‍नी गाल।” 30ती पुम्‍पेजा ति खोरो खाङ्‍बा गल्‍नी ल्‍हासालेन्‍सिन तीकी पुम ति ठीकी खला देनी वोतुप थोङ्‍सुङ, तमा डे ति थेन्‍नी गल सिन्‍नोक।

वोन्‍बा ताङ कुवा वोतुप मी यीला येशूकी टेक च्‍यितुप

31येलुङ येशू टुरोस नेसुर सीदोनला फेप्‍नी तेसुर गालील ग्‍येम्‍छो नेसुर क्‍यानी डेकापोलिस ग्‍येसाला फेप्‍सुङ। 32ती पेला मीतिवी वोन्‍बा ताङ कुवा वोतुप मी यी येशूकी चाला टि वानी दीकी गोला छ्‍याक ज्‍याक नाङ सिनी गोङ्‍बा शुसुङ। 33तमा येशूकी ती मीला तिराङ मी मङ्‍मी पर नेसुर फेचेक टि फेप्‍नी खोरे लाक्‍पी थेप्‍तोक ति तीकी नाम्‍ज्‍योक नाङ्‍ला च्‍यिसुङ। ती ज्‍युक्‍ला खोकी ती लाक्‍पी थेप्‍तोकला च्‍येमाक कुनी ती मीकी च्‍येलाकला रेक्‍सुङ, 34तमा देवाच्‍येन ने ल्‍हयिन सिरा ङ्‍येन्‍बी सोक ताङ्‍नी तीला “इफ्‍फाता!” सिनी सुङ्‍सुङ। (तीकी तेन्‍दोक ति “पेशी!” सिक्‍यावु यिन।) 35खोकी तुक सुङ्‍लुङ्‍मे शार्क्येक ती मी तीकी नाम्‍ज्‍योक ति पेनी थोवु गाल, च्‍येलाक साङ गुल्‍नी ताम्‍ङे ल्‍यामु लप थुपुप गल्‍सुङ। 36तमा येशूकी मीतिवाला दी ताम्‍ङे ति सुला साङ मालाप सिनी क छ्‍येम्‍बु नाङ्‍सुङ। यिने खोकी चो क नङ्‍सिनाङ मीतिवी खोकी कोर्ला मङ ताम्‍ङे टाम्‍सुङ। 37तमा ती ताम्‍ङे थोवु मीतिवा छासे हलेवा क्‍यानी, “खोकी तेरी लाका ल्‍यामु क्‍यासुङ। खोकी वोन्‍बाला साङ थोवु ताङ कुवाला साङ ताम्‍ङे ल्‍यामु लप थुपुप जोसुङ।” सिनी सिक्‍यासुङ।